Türk Hukuku Bürosu Hollanda                                                         Adliİ Sİcİl Kaydının Sİlİnmesİ                    

      Giriş | Çalışma Alanımız | Turkiye Baglantilari | Ucret Tarifesi | Linkler | Kontak                                         


 

     

Adli sicil kayıt talepleri konsolosluklar tarafından Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmekte ve anılan kurumca 4 lisanda (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) hazırlanan belgeler Konsolosluk Şubesine ulaştığında tarafınıza iletilmektedir.
Anılan belge Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimince düzenlendiğinden belgenin konsolosluklara ulaşması 6-8 hafta tutmaktadır.


Gerekli Belgeler :
Dilekçe
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Kesinleşmii Mahkumiyet Kayıtlarının Silinme Koşulları Nelerdir?
Kiþilerin kesinleþmiþ mahkumiyetlerine iliþkin sabýkalarýn kayýtlarýmýzdan çýkarýlmasý koþullarý 3682 sayýlý kanunun 8.nci maddesinde düzenlenmiþtir. Bu hükme göre;
 Madde 8 – Cezanýn çekildiði veya ortadan kalktýðý veya düþtüðü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diðer bir cürüm veya kabahatten dolayý bir yýl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüþvet, hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, sahtecilik, inancý kötüye kullanma ve dolanlý iflas gibi yüz kýzartýcý suçlar ile beþ yýldan fazla aðýr hapis ve hapis cezasýna mahkûmiyetler on yýl içinde,

c) Beþ yýl veya daha az aðýr hapis veya hapis veya aðýr para cezasýna mahkûmiyet halinde diðer bir cürümden dolayý beþ yýl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu iþlediði zaman onsekiz yaþýný doldurmamýþ olan küçükler hakkýnda verilmesi halinde diðer bir cürümden dolayý beþ yýl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu iþlediði zaman onsekiz yaþýný doldurmamýþ olan küçükler hakkýnda verilmesi halinde diðer bir cürümden dolayý iki yýl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha aðýr bir cezaya mahkûm olunmadýðý takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcýsýnýn veya Adalet Bakanlýðý Adlî Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduðu yer asliye ceza mahkemesince duruþma yapýlmaksýzýn adlî sicildeki kaydýn çýkartýlmasýna karar verilir. Ertelenmiþ olan hükmün esasen vaki olmamýþ sayýldýðý hallerde ise, bu tarih esas alýnýr. Bu kararlarýn bir örneði Adalet Bakanlýðý Adlî Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðüne gönderilir.

Kanunlarda yapýlacak deðiþiklikler sonucu suç olmaktan çýkarýlan veya idarî nitelikte cezaya dönüþtürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlýðý Adlî Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðünce re’sen adlî sicil kayýtlarýndan çýkartýlýr.

Bu þekilde temin edilecek silme kararlarýnýn posta, fax veya elden Adalet Bakanlýðý Adlî Sicil ve Ýstatistik Genel Müdürlüðüne ulaþtýrýlmasý halinde kararda hukuka aykýrýlýk bulunmamasý koþuluyla ilgililerin sözkonusu sabýkalarý bilgisayar ortamýndan çýkarýlarak derhal silinmekte,kararda kanuna aykýrýlýk bulunmasý halinde ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na yazý yazýlarak yasal yollara müracaat edilmesi saðlanmaktadýr.
 

 

( ana sayfaya gitmek icin tiklayiniz !.... )

 

 

 

                                    Tel: 024 3780086  Fax: 024 8901741 Mail: hukuk.adalet@gmail.com    Adres:  Kerkenbos 12-36 6546 BE Nijmegen - HOLLANDA
 

 

© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved