Türk Hukuku Bürosu Hollanda                 YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE'DE BORÇLANARAK EMEKLİ OLMALARI                  

      Giriş | Çalışma Alanımız | Turkiye Baglantilari | Ucret Tarifesi | Linkler | Kontak                                         


 

1-      YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI  

22.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı "Yurtdışı Hizmet Borçlanması Kanunu"na göre, yurtdışındaki vatandaşlarımızın yurtdışında geçirdikleri süreleri Türkiye'de borçlanmak suretiyle emekli olabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Hollanda'daki vatandaşlarımızın bu uygulamayla ilgili olarak dikkat etmeleri gereken konular ile yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.  

1.1- BORÇLANILACAK SÜRE  

Hollanda'daki vatandaşlarımız 3201 sayılı kanun hükümlerinden faydalanarak Türkiye'de emekli olmak istediklerinde Müşavirliğimizce kendilerine Hizmet Belgesi hazırlanması için, ATP Kurumu'ndan alacakları yıllar itibariyle ne kadar ATP primi ödediklerini gösteren belge ve/veya ATP primi ödemeksizin bağımsız çalıştıkları süreler var ise, vergi dairesi (Told og Skat), işçi bulma kurumu (AF) vb. den alacakları çalışma sürelerini gösteren belge/belgeler ve bir dilekçe ile Müşavirliğimize başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dilekçelerinde;

 -Ad ve soyad

 -Adres (varsa telefon numarası),

 -Hollanda'daki kimlik numarası (cpr.nummer),

 -Baba adı ve doğum yeri,

-Hollanda'da hangi yıldan beri çalışılmakta olduğu,

 -İş durumu (halen çalışılıp çalışılmadığı,raporlu olunmadığı vb ) 

 -Başvuru tarihi,

bilgilerinin yer alması gerekmektedir. İlgili mercilerden alınarak Müşavirliğimize intikal ettirilen belgeler üzerinde Müşavirliğimizce yapılan araştırma sonucu düzenlenen "Borçlanmaya Esas Yurtdışı Hizmet Belgesi"nde kayıtlı hizmet süresinin yeterli kısmı veya tamamı borçlanma yoluyla Türkiye'de değerlendirilebilecektir. Vatandaşlarımızca ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarından (örneğin ATP veya işsizlik kasası), vergi dairesinden ya da iş bulma kurumundan (AF) bizzat alınan ve çalışılan tarihleri gösteren belgeler de Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarınca borçlanma işlemlerinde kabul edilmektedir. Bu takdirde alınan belgelerin (ATP, işsizlik kasası, vergi dairesi, iş bulma kurumu vb.den alınan belgeler) Türkçe'ye tercüme ettirilerek Konsoloslukta onaylattırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın yurtdışında çalıştıkları süreler ile iki çalışma dönemi arasında kalan veya son çalışılan tarihten sonra gelen işsizlik sürelerinin sadece birer yıllık bölümü çalışılmış gibi borçlanılabilmektedir. Bunun dışında kalan işsizlik süreleri, hizmet borçlanmasında dikkate alınmamaktadır.  

1.2- SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI  

Danimarka'ya gelmeden önce Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine (SSK.,Bağ-Kur, TC. Emekli Sandığı ve SSK mevzuatına tabi olarak faaliyet gösteren sandıklara) bağlı olarak çalışmış bulunan kimselerin, bu kuruluşlara bildirilmiş olan ilk çalışma tarihleri sigortalılıklarının başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı çalışması bulunmayan vatandaşlarımızın ise sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlanma tutarını tamamen ödedikleri tarihten, borçlanılan süre kadar geriye gidilerek bulunan tarihtir.                                

1.3- BORÇLANMA TUTARI  

2015 Yurtdışı Borçlanma Tutarları

Dönemler

Günlük

Aylık

1 Yıllık

01.01.2015-30.06.2015

12,82 TL

384,48 TL

4,613.76 TL

01.07.2015-31.12.2015

13,58 TL

407,52 TL

4,890.24 TL

  •  Hesaplamalar, prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden yapılmıştır

Yurtdışı borçlanma miktarı da, 1 Ocak 2015’ten itibaren artmış oldu. Yapılan zamla birlikte, 2015 yılının ilk yarısında günlük borçlanma miktarı 12,82 TL, ikinci yarısında ise 13,58 TL üzerinden hesaplanacak.

Buna göre 25 yıl (9.000 gün) borçlanacak olanlar 30.06.2015’e kadar 115.380 TL, 20 yıl (7.200 gün) borçlanacak olanlar da 92.304 TL ödeme yapacaklar. 31 Aralık 2014 tarihine kadar ise günlük borçlanma miktarı 12,10 TL üzerinden hesaplanıyordu. Yeni zamla birlikte bu miktar gün başına 72 Kuruş artmış oldu.

 

Hesaplamada 1 ay 30 gün, 1 yıl 360 gün olarak dikkate alınır.  

1.4- KESİN DÖNÜŞ   

Yurtdışı hizmet borçlanması hakkından yararlanabilmek için başvuru sırasında Türkiye'ye kesin dönüş yapılmış olması şart değildir. Halen yurtdışında bulunanlar da hizmet borçlanması başvurusu yapabilirler. Ancak, işlemler tamamlandıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için Türkiye'ye kesin dönüş yapılmış olması şarttır. Kesin dönüşün belgelenmesi için ilgililerin kesin dönüş ile ilgili "Beyan ve Taahhütname"de bunu beyan etmeleri ve pasaportlarındaki künye bölümü (1, 2 ve 3. sayfalar) ile Türkiye'ye son defa girdikleri tarihi gösterir sayfaların noter tasdikli örneklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Bilgi işlem sistemine geçen gümrük kapılarında pasaporta damga vurulması zorunluluğu kaldırılmış olduğundan, 3201 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın yurda kesin dönüşlerinde bu durumlarını belirterek, giriş kapılarında pasaportlarına giriş damgası vurdurmaları gerekmektedir.  

1.5- BORÇLANMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ  

25.04.2003 tarihinde yurtdışında çalışmakta olanlar ile bu tarihten sonra yurtdışında çalışacak olanlar yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvurarak borçlanabilecektir. Bunlardan müracaat süresi koşulu aranmayacaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen tarihten önce yurda kesin dönüş yapmış olanlar için 2 yıllık başvuru süresi bulunmaktadır. Bu sürenin geçirilmesi halinde borçlanma hakkı ortadan kalkar.     

1.6- BAŞVURULACAK KURULUŞ  

Halen yurtdışında bulunanlar;

a) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Başkanlığına,

b) Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye'de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Ev kadınları Bağ-Kur'a

yazılı olarak başvurarak borçlanabilirler.

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri, ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle hizmet borçlanması hakkından yararlanabilirler.

2- EMEKLİLİK KOŞULLARI

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde önemli değişiklikler getiren 25 Ağustos 1999 tarihli ve 4447 sayılı Yasa, 8 Eylül 1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa ile getirilen ve yurtdışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren düzenlemeler ana hatları itibariyle şöyledir.

SSK’dan Emekli Olacaklar İle İlgili Düzenlemeler:

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa işe başlayanlar ne zaman emekli olacak?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlayan kadınlar 58 ve erkekler 60 yaşında emekli olacaklar ve bunlarda asgari 7000 gün prim ödeme süresi aranacaktır. Örneğin 8 Eylül 1999 tarihinden sonra yurtiçinde veya  yurtdışında  işçi olarak çalışmaya başlayan bir vatandaşımızın 3201 sayılı Yasa hükümlerinden faydalanarak emekli olabilmesi için bu koşulları taşıması gerekecektir.

Halen sigortalı olanlar hangi yaşta emekli olacak ?  

Reform kanunlaşmadan önce emeklilik hakkını kazanmış olanlar diledikleri zaman emekli olacaklardır.

Bağ-Kur’dan Emekli Olacaklar İle İlgili Düzenlemeler:

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa işe başlayanlar ne zaman emekli olacak?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olacak kadınlar 58 ve erkekler 60 yaşında emekli olabilecekler ve bunlarda asgari 25 tam yıl prim ödeme süresi aranacaktır. 

Emekli Sandığı’dan Emekli Olacaklar İle İlgili Düzenlemeler:

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa işe başlayanlar ne zaman emekli olacak?

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlayan kadınlar 58 ve erkekler 60 yaşında emekli olacaklar ve bunlarda asgari 25 yıl fiili hizmet yılını doldurmuş olma şartı aranacaktır.

Halen iştirakçi olanlar hangi yaşlarda emekli olabileceklerdir?

Kanun çıkmadan önce Emekli Sandığı iştirakçisi olanlardan emeklilik hakkını kazanmış olanlar diledikleri zaman emekli olabileceklerdir.

 

İlgili sosyal güvenlik kuruluşuna başvurarak yurtdışındaki hizmetlerini borçlanan vatandaşlarımız, tahakkuk ettirilen döviz borçlarının tamamını ödedikten sonra yazılı istekte bulunmak kaydıyla emekli olabilirler. Vatandaşlarımızın emekli olabilmeleri için, ilgili sosyal güvenlik kurumu kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmasına hak kazanmak için gerekli hizmet sürelerini ve yaşı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Emeklilik yaşıyla ilgili yeni geçiş düzenlemeleri getiren 23.5.2002 tarihli ve 4759 sayılı Yasa, 1 Haziran 2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekli olmak isteyenler  sigortalılık süresine bağlı olarak aşağıdaki asgari emeklilik yaşını, sigortalılık ve prim ödeme sürelerini doldurmaları halinde emekli olabileceklerdir. Anılan yeni yasanın metni aşağıdadır.

Sosyal Sigortalar kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

              Kanun No. 4759                                            Kabul Tarihi: 23.5.2002

MADDE 1.- 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununun değişik 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için "ibaresi "A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının;" şeklinde değiştirilmiştir.

           MADDE 2. - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Ek Madde 38.- Bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile geçici 76 ıncı maddeye göre yapılan telafi edici ödemeler, her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre Devlet istatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllık kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak belirlenir.

            MADDE 3.- 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (B) bendi ile (C) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            B) 23.5.2002 tarihinde;

            a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

            b) Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

            c) Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla, 21 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,

             d) Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,

  e) Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,

  f) Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,

g) Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,

  h) Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,

  ı) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,

  j) Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,

  k) Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8  (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,

  l) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 8 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,

  m) Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil)  yıldan fazla, 6yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,

  n) Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,

  o) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

  p) Sigortalılık süresi 3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

  r) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

  Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

  C) a) 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 5 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

  b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;

ba) 24.5.2002 ile 23.5.2002 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

bd) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getirenler kadın 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 

MADDE 4.- 17.10.1983 tarihleri ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun  geçici 2 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen (B) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

B) 25.5.2002 tarihinde;

a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını doldurmuş olmaları,

b) Sigortalılık süresi  12 yıl 3 ay (dahil) dan fazla, 13 yıldan az olanlar kadın ise 41, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,

c) Sigortalılık süresi 11 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 12 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 42, erkek ise 45 yaşını doldurmuş olmaları,

d) Sigortalılık süresi  10 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 11 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 43, erkek ise 47 yaşını doldurmuş olmaları,

e) Sigortalılık süresi  10 (dahil) yıldan fazla, 10 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 44, erkek ise 48 yaşını doldurmuş olmaları,

f) Sigortalılık süresi 9 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 10 yıldan az olanlar kadın ise 45, erkek ise 49 yaşını doldurmuş olmaları,

g) Sigortalılık süresi  8 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 9 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 46, erkek ise 50 yaşını doldurmuş olmaları,

h) Sigortalılık süresi  7 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 8 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 47, erkek ise 51 yaşını doldurmuş olmaları,ı

) Sigortalılık süresi  7 (dahil) yıldan fazla, 7 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 48, erkek ise 52 yaşını doldurmuş olmaları,

j) Sigortalılık süresi  6 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 7 yıldan az olanlar kadın ise 49, erkek ise 53 yaşını doldurmuş olmaları,

k) Sigortalılık süresi  5 yıl 6 (dahil) aydan fazla, 6 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 50, erkek ise 54 yaşını doldurmuş olmaları,

l) Sigortalılık süresi  4 yıl 9 (dahil) aydan fazla, 5 yıl 6 aydan az olanlar kadın ise 51, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları,

m) Sigortalılık süresi  4  (dahil) yıldan fazla, 4 yıl 9 aydan az olanlar kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

n) Sigortalılık süresi  3 yıl 3 (dahil) aydan fazla, 4 yıldan az olanlar kadın ise 53, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

o) Sigortalılık süresi  2 yıl 15 (dahil) aydan fazla, 3 yıl 3 aydan az olanlar kadın ise 54, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

            Ve en az 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

            MADDE 5.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesinin birinci fıkrasına, (a) bendinden sonra satır başı olmak üzere "23.5.2002 tarihinde;" ibaresi ile aşağıdaki yeni (b9 bendi eklenmiş, Anayasa Mahkemesince iptal edilen " (b), (c), (d),(e), (f), (g), (h),(i) ve (j) bentleri (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) olarak yeniden düzenlenmiş, maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrası (l), (m), (n), (o), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

            b) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,

            c) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,

            d) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını,

e) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 43, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 47 yaşını,

f) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 44,  6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 48 yaşını,

g) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 45, 8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 49 yaşını,

h) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 46, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 50 yaşını,

i) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 47, 11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 51 yaşını,

j) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 48, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 52 yaşını,

k) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 49, 14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 53 yaşını,

l) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50, 15 yıl  6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,

m) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 51, 17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 55 yaşını, 

n) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl  6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,

o) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 53, 20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 57 yaşını,

p) Emekli hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl  6 aydan fazla, 22 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,

r) Emekli hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl  kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,

Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

39 uncu maddenin (e) ve (f) fıkraları kapsamına girenlere 25 fiili hizmet yılını ve yukarıdaki yaşları doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanır.

32 inci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır.

MADDE 6.- 5434 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 206 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Geçici madde 206.-8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen  emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına  hak kazanırlar.

MADDE 7.- 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 10 uncu maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibariyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;

a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını,

b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 45 yaşını,

c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkelere 46 yaşını,

d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 47 yaşını,

e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkelere 48 yaşını,

f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 49 yaşını,

g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkelere 50 yaşını,

h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 51yaşını,

i) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkelere 52 yaşını,

j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 53 yaşını,

k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkelere 54 yaşını,

l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 55 yaşını,

m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkelere 56 yaşını,

n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 57 yaşını,

o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkelere 58 yaşını,

p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,

            Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

            MADDE 8.- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 7 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;

            a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını,

            b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 45 yaşını,

            c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,

            d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,

            e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,

            f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 49 yaşını,

            g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkelere 50 yaşını,

h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 51 yaşını,

i) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkelere 52 yaşını,

j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 53 yaşını,

k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkelere 54 yaşını,

l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 55 yaşını,

m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkelere 56 yaşını,

n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkelere 57 yaşını,

o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan erkelere 58 yaşını,

p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

 

 

( ana sayfaya gitmek icin tiklayiniz !.... )

 

 

 

                                    Tel: 024 3780086  Fax: 024 8901741 Mail: hukuk.adalet@gmail.com    Adres:  Kerkenbos 12-36 6546 BE Nijmegen - HOLLANDA
 

 

© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved