Türk Hukuku Bürosu Hollanda                             Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfİzİ         
      Giriş | Çalışma Alanımız | Turkiye Baglantilari | Ucret Tarifesi | Linkler | Kontak                                         


 
I.Avrupa'da yaşayan  T.C.vatandaşlarının şahsi durumlarında meydana gelen ,boşanma gibi durumların bağlı oldukları nüfus idarelerince işlenebilmeleri için yetkili makam kararı gerekir.Avrupa mahkemelerinin vermiş olduğu bu doğrultudaki kararların Türk Mahkemeleri tarafından kabul edilebilmesi için, Türk mahkemeleri nezdinde yeni bir davanın ( tenfiz  davası )nın açılması gerekir.

Şartları:

1- Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının aslı olacak,( 2675 S.Y.nın 36 ve 37. Maddesinde istenen belgeler ayrı ayrı sayılmıştır.)

2- Verilen bu karar kesinleşmiş olacak,

3- Yabancı Mahkeme Kararının tamamının(eksik tercüme kabul edilemez) yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti bulunacak.

4- Tenfizi istenen kararın mutlaka mahkeme tarafından verilmesi ve mahkeme hükmü niteliği taşıması gerekir. Belediye ,Eyalet valiliği vb. idari birimlerin verdiği kararın tenfizine karar verilemez.

5- T.C. ile ilamın verildiği yabancı devlet arasında yasadan doğan fiili veya hukuki karşılıklılık (mütekabiliyet) veya bu konuda anlaşma(sözleşme) olmalıdır.

6- Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir, (örneğin Türk hukukunda aslonan velayet konusunda küçüklerin menfaatleridir(Ruhsal ve Düşünsel gelişimi). Eğer bu kural göz ardı edilmiş ise tenfiz kararı verilemez.)

7- İlamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.(Taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir.) ancak boşanma ,ayrılık ve evliliğin iptali gibi davalar da kesin yetki yoktur.

8-Yabancı ülke kanunları uzarınca kendisine karşı tenfizi istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş olsa dahi , bu kişinin yukarıda ki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemelerine itiraz etmemiş olması gerekir. İtiraz etmiş ise davanın reddine karar verilmelidir. Kısacası Tenfiz kararı verilebilmesi için yabancı mahkeme tarafından usulüne uygun olarak karşı tarafa savunma hakkı verilmesi gerekir.

9- Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince , yetkili kılınan hukukun uygulanmamış ve Türk vatandaşı olan davalının tenfize bu yönde itiraz etmemiş olması gerekir. (2575 s. k. 13.madde) Diğer bir anlatımla Türk kanunlar ihtilafı kuralları gereğince Türklerin boşanma davaları için öngörülen hukukunun uygulanmadığının belirlenmesi ve bu yönde davalının itirazda bulunması halinde tenfiz kararı verilemez.

Türkiye'de TENFİZ Davası Açılması İçin Vekalet : Boşanma kararı Hollanda mahkemelerince verilmiş ise, bunun Türkiye'de geçerli olabilmesi için Türkiye'de tenfiz davası açılması gerekmektedir. Gerekli belgeler;
a) Bölge mahkemelerince onaylanmış (Apostille) Hollanda mahkemesinin vermiş olduğu boşanma kararı ve boşanma kararının kesinlik kazandığına dair tescil belgesi
b) Tenfiz davası açan tarafların Türkiye'de ayrı ayrı görevlendireceği iki avukat için düzenlenen vekaletname
Eşlerden biri Türk vatandaşı değilse, Türk vatandaşı olmayan eşin vekaletnamesini Hollanda noterinde düzenlettirmesi ve Bölge Mahkemesine onaylattırması (Apostille) gerekmektedir. Vekaletnamede fotoğraf bulundurulması zorunludur.

 

Vekaletname Örneği:

         VEKALETNAME

Vekalet Verenin

 

Kayıtlı Olduğu

Soyadı

     

İl

     

Adı

     

İlçe

     

Baba adı

     

Mahalle/Köy

     

Anne adı

     

Hane/Cilt/Sayfa

     

Doğum yeri

     

Cüzdanı Veren

Doğum tarihi

     

Nüfus İdaresi

     

Medeni durumu

     

Tarihi

     

Dini

     

Cüzdan No

     

 

     

T.C. Kimlik No

     

Yurt dışı adresi

     

 

Halen yurt dışında geçici olarak ikamet ettiğimden, eşim       aleyhine boşanma davası ve buna bağlı her türlü davalar açmaya, eşim tarafından aleyhime açılmış veya açılacak boşanma davasını ve boşanma talebini kabul etmeye, yabancı devlet mahkemeleri tarafından, bizim için verilmiş ve kesinleşmiş boşanma ilamını tenfiz ettirmeye ve ilgili mahkemeden tenfiz kararı almaya, icabında müşterek çocuklarımızın velayeti konusunda talep ve beyanlarda bulunmaya, bu konularla ilgili olarak T.C. Mahkemelerinde ve ilgili bütün adli ve idari daire ve kurumlarında beni temsile, davalar açmaya, açılmış, açılacak ve gıyabda olacak davalara girmeye, kendi imzasıyla dilekçe ve layihalar yazıp ilgili yerlere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, delil ve şahitler göstermeye, bunlardan vazgeçmeye, reddi hakim ve katibe, ihtar,ihbar ve protestolar çekmeye, bunlara cevaplar vermeye, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbirler koymaya, bunları kaldırmaya, mürafaaya, müdafaaya, yemin teklif, kabul ve reddetmeye, temyiz, tashihi karar, iadei muhakeme, ıslah ve tavzih isteğinde bulunmaya, icabında temyiz hakkından feragata ve bu yoldaki feragatı kabule, hükümleri kesinleştirmeye ve nüfus kayıtlarına tescil ettirmeye, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete yetkili olarak,         oğlu/kızı,       doğum tarihli        vekil tayin ettim. 

 

Vekaleti veren :

 

       ( ana sayfaya gitmek icin tiklayiniz !.... )

 

 

 

                                    Tel: 024 3780086  Fax: 024 8901741 Mail: hukuk.adalet@gmail.com    Adres:  Kerkenbos 12-36 6546 BE Nijmegen - HOLLANDA
 

 

© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved