Türk Hukuku Bürosu Hollanda                                                                    VATANDAŞLIK         
      Giriş | Çalışma Alanımız | Turkiye Baglantilari | Ucret Tarifesi | Linkler | Kontak                                         


 

 
I.  Türk vatandaşlığına alınma talebi :
Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
18 yasından büyük olan başvuru sahiplerinin, başvurularını kendilerinin yapmaları gerekmektedir.

Aranan Nitelikler:

18 yaşından büyük olmak.
Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de (5) beş yıl ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.
Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve is merkezini başka memleketten Türkiye'ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.
İyi ahlak sahibi olmak.
Sağlıklı olmak.
Türkçe'yi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak; (bunun onaylanması için Başkonsolosluğumuza bizzat gelinmesi gerekir).
İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.


Gerekli Belgeler :
Vatandaşlığa Alınma Başvuru Formu
Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) bir belgenin aslı. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
Doğum belgesi ve fotokopileri, hangi tarihten beri Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi islerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye'ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler. (Pasaportun aslı ve fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgeleri.)
Evli ise, eşinin ve varsa 18 yaşından küçük çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdan fotokopileri ve Türkiye adresleri.
Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (İşveren veya bulunulan ülke makamlarınca verilen)
Türkçe konuşma belgesi. (Konsolosluklarca düzenlenecektir.)
4 (dört) adet son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf--------------------------------------------------------------------------------

Yeniden Türk vatandaşlığına alınma talebiDüzenlenecek dosyalar İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmekte olup, işlemler yaklaşık bir yıl içinde sonuçlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen talebin sonucu Konsolosluk şubesince ilgili sahsa tebliğ edilecektir.


Gerekli Belgeler :
Vatandaşlığa Alınma Başvuru Formu
Türk vatandaşlığını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiklerini, biliniyor ise dosya numaralarını ve halen hangi ülkenin vatandaşı olduklarını da içeren bir belge.
Halihazırda hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.) bir belgenin aslı. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge, ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
Eğer Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hallerinde bir değişiklik olmuş ise, buna ait belgeler.
4 (dört) adet son 1 (bir) ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf.
4 adet uluslararası posta kuponu


-------------------------------------------------------------------------------

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması


· 403 sayılı Vatandaşlık Kanunu’nda 4866 sayılı kanun ile yapılan bir değişiklikle, Türk vatandaşları ile evli yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığını almak üzere başvuruda bulunma hakkı tanınmaktadır.

· Sözkonusu kanun değişikliğinin uygulamasına ilişkin esaslar 25471 sayılı Yönetmelik ile belirlemiştir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak için, başvuran yabancı uyruklu kişinin,
Son üç yıldır bir Türk vatandaşı ile evli olması ve bu evliliğin devam ediyor olması,
Evliliğin Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması,
Mücbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşanılıyor olması,
Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak açısından sakıncalı bir durum taşımamak şartları aranır.
Evlilikle ilgili bilgiler Nüfus Müdürlüğü’nden geldikten sonra başvuru için talep edilen belgelerin onaylı örneklerinin konsolosluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunan kişi ile bir mülakat yapılmakta (İşlem başvurusu kişisel olarak ya da posta ile yapılmakta, ancak, mülakat aşamasında başvuru sahibinin eşi ile birlikte konsolosluğumuza gelmesi gerekmektedir.) ve akabinde başvuru belgeleri gereği için İçişleri Bakanlığı’na iletilmektedir.


Gerekli Belgeler :
Tam olarak doldurulmuş iki adet başvuru formu,

Türk vatandaşı olan eşin Nüfus Cüzdanı,

Türk makamları tarafından verilen Evlenme Cüzdanı,

Evlilik bulunulan ülkede yapılmışsa evlilik belgesinin onaylı tercümesi

Yabancı eşin doğum belgesinin onaylı Türkçe tercümesi (Noter onaylı)

Yabancı eşin pasaportunun onaylı Türkçe tercümesi (Noter onaylı),

Yabancı eşin başka bir vatandaşlığı varsa vatandaşlık belgesinin onaylı Türkçe tercümesi (Noter onaylı),

Eşlerin birlikte yaşadıklarını ispata yarayacak belgeler (Ortak ev kira sözleşmesi, ortak tapu, banka hesabı, birlikte ikamet edilen eve ait her türlü fatura),

Son üç yıldır ikamet edilen yer makamlarından alınacak iyi hal kağıdı ve onaylı tercümesi

Son altı ay içinde çekilmiş altı adet fotoğraf,

Kendisini tanıyan iki Türk vatandaşından alınacak referans mektupları (Bu şahısların nüfus cüzdanı fotokopileri, açık ev adresleri ve telefon numaraları mektuplarla beraber getirilecektir.),
--------------------------------------------------------------------------------

Yabancı devlet vatandaşlığına geçme izin başvurusu


Açıklamalar :
T.C. vatandaşlığını korumak için, başka bir ülke vatandaşlığına geçmeden önce izin almak için başvurulması asıldır. Ancak bu izin alınmadan başka bir ülke vatandaşlığına geçilmiş ise bir şans daha tanınmış olup, başvuru için süresiz oturma izni yerine "vatandaşlık belgesi" gönderilmesi gerekmektedir.
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda değişiklik yapan 13.02.1981 tarih ve 2383 sayılı Kanunla değişik 22. maddesi uyarınca, izin almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen vatandaşlarımızın bu durumlarının tespitinden önce kendiliklerinden bildirmeleri halinde Türk vatandaşlığını da korumalarına, yani çifte vatandaş olmalarına izin verilmektedir.
Konsolosluk şubesine verilecek yukarıda adıgeçen belgeler, değerlendirilmek üzere T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğüne gönderilmekte ve sonuçlanması için ortalama 2 (iki) yıl gerekmektedir.
Başvuru sonucu, takip etmeye gerek kalmadan Konsolosluk şubesince yazılı olarak bildirilecektir. Bu nedenle, müracaattan sonra meydana gelecek adres değişikliklerinden Konsolosluk şubesinin haberdar edilmesi gerekmektedir.


Gerekli Belgeler :
Dilekçe VF02
Nüfus cüzdanı
Vatandaşlığı kazanılan ülke tarafından verilen vatandaşlık belgesinin aslı, henüz vatandaş olunmamış ise süresiz oturma izni.
Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge
Anne ve babaları ile birlikte yabancı devlet vatandaşlığına geçmiş bulunan 18 yaşından küçük çocukların başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanları, bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş vatandaşlık belgeleri veya bu ülke pasaportlarının aslı
Her müracaatçının (6) altışar adet son üç ay içinde ön cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafı--------------------------------------------------------------------------------

Türk vatandaşlığından çıkma talebi


Açıklamalar :
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca Türk vatandaşlığı'ndan çıkma, "Mümeyyiz ve reşit olmak, herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığına geçmiş olmak veya başka bir devlet vatandaşlığına geçileceğine ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak şartıyla, Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlıdır.
Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğa gelirken pasaportlarını ve Nüfus cüzdanlarını mutlaka beraberlerinde getirmeleri ve tereddüt halinde önceden Başkonsolosluğun ilgili şubesine telefon ederek yaptıracakları işlemler konusunda bilgi almaları tavsiye olunur.


Gerekli Belgeler :
Dilekçe FORM A1
Nüfus cüzdanının ve Türk pasaportunun aslı
Vatandaşlığında bulunulan ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı veya vatandaşlığa alınacağını gösterir belgenin aslı (doğum ile vatandaşlık kazananlar için doğum belgesi)
7 adet son 1 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
(Erkekler için) Askerlik belgesi aslı
Eş yabancı ise, pasaportunun tercümesi. Eş vefat etmişse ölüm belgesi.
Boşanmış eşler için boşanma kararının aslı ve fotokopisi
Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, çocukların velayetinin anneye verilmiş olması durumunda babanın, babaya verilmiş olması durumunda annenin yazılı muvafakatı


İzinsiz yabancı devlet vatandaşlığına geçip, Türk vatandaşlığını da koruma
T.C. vatandaşlığını korumak için,yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanmadan önce izin almak için başvurulması asıldır.
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda değişiklik yapan 13.02.1981 tarih ve 2383 sayılı Kanunla değişik 22. maddesi uyarınca, izin almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış vatandaşlarımızın bu durumlarının tespitinden önce kendiliklerinden bildirmeleri halinde Türk vatandaşlığını da korumalarına, yani çifte vatandaş olmalarına izin verilmektedir.
Konsolosluk şubesine verilecek yukarıda adıgeçen belgeler, değerlendirilmek üzere T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğüne gönderilmekte ve sonuçlanması için ortalama 2 (iki) yıl gerekmektedir.
Başvuru sonucu, takip etmeye gerek kalmadan Konsolosluk şubesince yazılı olarak bildirilecektir. Bu nedenle, müracaattan sonra meydana gelecek adres değişikliklerinden Konsolosluk şubesinin haberdar edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :
Dilekçe VF04
Nüfus cüzdanı
Vatandaşlığı kazanılan ülke makamlarınca verilmiş vatandaşlık belgesinin aslı
Erkekler için askerlik durumunu gösterir belge
Henüz rüştünü ispat etmemiş ancak anne ve babaları ile birlikte yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış bulunan çocukların başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanları, vatandaşlık belgeleri veya vatandaşlığı kazanılan ülke tarafından düzenlenmiş pasaportların asılları
Her müracaatçının (6) altışar adet son üç ay içinde ön cepheden çekilmiş
 

 

       ( ana sayfaya gitmek icin tiklayiniz !.... )

 

 

 

                                                     Tel: 024 3780086  Fax: 024 8901741 Mail: hukuk.adalet@gmail.com    Adres:  Kerkenbos 12-36 6546 BE Nijmegen - HOLLANDA
 

 

© Copyright 2012 Adalet Juridisch Adviesbureau  All Rights Reserved