Türk Hukukunda Alacak Davası:

Bir kimsenin, bir alışveriş veya bir iş karşılığı ya da başka yollarla hak ettiği fakat henüz eline geçmediği mal veya paraya alacak denir. Alacak bir hak olup, bir kimseye o anda ya da daha sonra bir şeyi vermeye, yapmaya veya yapmamaya zorlama yetkisi verir. Alacak hakkının sahibine alacaklı denir. Alacak hakkı; kanun, sözleşme veya bir işin karşılığı sebebiyle doğar. Alacağın üçüncü şahıslara devri mümkündür. Ancak söz konusu bu devrin yazılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bütün alacaklar devredilemez, hangi alacakların devredileceği kanunlarla belirtilmiştir.

Alacak çeşitleri;

 • Alacak senetleri,
 • Tahviller,
 • İpotekli alacak,
 • Borç senetleri,
 • Avanslar,
 • Peşin ödenen hesaplar,
 • Depozitolar,
 • Cari hesap şeklinde işleyen hesaplar ve saire’ dir.

Süresine göre alacaklar,

 • Kısa vadeli alacaklar,
 • Uzun vadeli alacaklar,

Senetli ve senetsiz olduklarına göre de,

 • Senetli alacaklar (Mal veya hizmet satışı nedeniyle doğacak olan alacak için senet düzenlenmektedir)
 • Senetsiz alacaklar (Açık hesap olarak tanımlanmaktadır. Genellikle bu tür alacaklar, cari hesap şeklinde işlemektedir)

Bu iki tür alacaklar faizsiz olabileceği gibi alacaklara faiz de düzenlenebilir.

Borç çeşitleri ise;

 • Muaccel Borç: Muaccel kelime anlamıyla “ödeme günü gelmiş” anlamını içermektedir. Muaccel alacak ise alacaklı ile borçlu arasındaki borç-alacak ilişkisinde, vadenin dolması ya da şarta bağlı alacaklarda şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir. Özetle; alacaklının borçludan alacağını resmi olarak derhal ödenmesini isteyebildiği alacak türüdür.
 • Müeccel Borç: Belli bir süre sonra alınacak olan ve herhangi bir aciliyeti olmayan alacağa “müeccel borç” denir.

Alacak teminatlı ve teminatsız olabilir. Aynı hukuki bağıntının aktif yönünü alacak; borç ise pasif yönünü ifade eder.

Alacak davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil etmek amacıyla açtığı dava türüdür. Günümüzde sanayileşme ile ticaret hayatının artması alacak davalarının da artmasına neden olmuştur.

Borç ilişkisinin kaynağı;

 • Sözleşme,
 • Haksız Fiil,
 • Sebepsiz Zenginleşme,
 • Vekaletsiz İş Görme.

              -HOLLANDA VE TÜRKİYE' DE AVUKATLAR-
      "HOLLANDA VE TÜRK HUKUKUNDA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"