Türk Hukukunda Mal Paylaşımı :


– Edinilmiş Mallara Katılma

– Mal Ayrılığı 

– Paylaşmalı Mal Ayrılığı

– Mal Ortaklığı


Yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, bu tarihe kadar hangi mal rejimine tabi iseler, o rejim devam edecek. Ancak bu durum, 1 Ocak 2003 tarihine kadar söz konusudur. 

Eşler, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden başlayarak bir yıl içinde, başka bir malrejimi seçmedikleri takdirde, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yasal mal rejimini, yani “edinilmiş mallara katılma rejimini” seçmiş sayılacaklar. 

Mal Rejimlerine Uygulanacak Genel Hükümler ise şöyle:  

Yasal Mal Rejimi, Edinilmiş Mallara Katılma rejimidir.

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılmada, her eşin iki tür malvarlığı vardır:

1. Edinilmiş Mallar:

Her eşin edinilmiş malları şunlardır:

Çalışmanın karşılığı olan maaş, ücret v.s.
– Sosyal güvenlik kuruluşlarının yaptığı her türlü ödemeler,
– Çalışma gücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat,
– Kişisel malların geliri (kira, faiz gelirleri gibi)

Mal rejimi tasfiye edildiğinde sadece yukarıda sayılan ‘’edinilmiş mallar’’ eşler arasında yarı yarıya eşit olarak paylaştırılır.

2. Kişisel Mallar:

Her eşin kişisel malları şunlardır:

– Eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya,
– Evlenmeden önce sahip oldukları mallar,
– Evlendikten sonra miras veya bağış yoluyla geçen mallar,
– Manevi tazminat alacakları,

Kanunda sayılan bu kişisel mallar, tasfiye halinde paylaştırmaya tabi olmayıp, ait olduğu eşin mülkiyetinde kalacak mallardır.

Eşler mal rejimi sözleşmesiyle Kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini seçebilirler.

Ancak, taraflar istedikleri mal rejimini ancak Kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. 

Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar nişanlıyken mal rejimine ilişkin sözleşme yapabilirler. 

Temyiz gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.

Haklı bir sebebin varlığı halinde, hakim kararıyla malrejimi değişebilir.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler. 

Eşlerden her biri açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakabilir.

Eşlerden her biri, diğerinden her zaman mallarının envanterinin resmi senetle yapılmasını isteyebilir. Bu işlem noterce yapılmalıdır.

             -HOLLANDA VE TÜRKİYE' DE AVUKATLAR-
      "HOLLANDA VE TÜRK HUKUKUNDA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"