Türk hukukunda babalık ve isim düzeltme :

Türk Medeni Kanunu’nun 321. Ve devamı maddelerinde çocuğun soyadı, soybağına ilişkin hükümlerde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 321.maddesinde ‘Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekarlık soyadını taşır’ denmektedir.

Yine aynı şekilde TMK 282. Maddesi ve devamında soybağının kurulmasına ilişkin hükümlerde bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 282. Maddesinde de ‘Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur.’ şeklindedir. Soybağı ilişki ana, baba ve çocuğun bağını kuran kanbağıdır.

Çocuk ve anne arasındaki bu soybağı doğumla, baba ile ise anne ile yapılan evlilik,tanıma veya hakim hükmüyle birlikte kurulmaktadır. Kanuna göre, evlat edinme yoluyla da kurulur. Türk Medeni Kanunu’nun 339/5. Maddesinde çocuğun adının anne ve babası tarafından koyulacağı belirtilmiştir. Fakat çocuğun soyadına ilişkin husus ise adın koyulmasına ilişkin durumdan farklıdır.

Yukarıda bahsedildiği üzere soyadı tamamen karmaşayı önlemeye yöneliktir. Diğer bir ifade ile, ailelerin arasındaki belirleyiciliği belirtmek amacına yöneliktir. Bir nevi simge niteliğindedir. Dolayısıyla soyadı, soybağının kurulması ile birlikte kazanılmaktadır. Yine TMK’da  Babalık karinesi olarak düzenlenen hüküm ise aynen şöyledir: ‘Madde 285 – Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.’ denilmektedir. Aynı şekilde Türk Medeni Kanununun 289. Maddesinde ‘Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır.’ denilmek suretiyle çocuğa bu hakkı tanımaktadır.

Bu anlatımlardan görüldüğü gibi, çocuğa soyadı verilmez. Çocuğun soyadı, anne ve babanın çocuğun doğum tarihindeki, evli olup olmadığına göre belirlenir ve evlilik söz konusu ise çocuk ailesinin soyadını alır. Bununla birlikte velayet hakkı kendisinde bulunan taraf çocuğun soyadının değiştirmesi yoluna başvuramaz.

Fakat ergin olan bir çocuk bu hakkını kanunda belirlenen şartlar dahilinde kullanmak hakkına sahiptir.  Bu hususta Türk Medeni Kanunun 27.maddesinde şu hüküm bulunmaktadır: ‘Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

             -HOLLANDA VE TÜRKİYE' DE AVUKATLAR-
      "HOLLANDA VE TÜRK HUKUKUNDA AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ"