Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi

Yabancılar Türk hukukuna göre nasıl mülk edinir?

GERÇEK KİŞİLER

Ülkemizden taşınmaz edinmek isteyen yabancı uyruklu gerçek kişilerin;

 • Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaşlarından olması ve edinim şartlarını taşıması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmazı (konut, iş yeri, arsa, tarla vb.) edinimi mümkündür.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, satın aldıkları yapısız taşınmazda (arsa, tarla gibi ….) taşınmazın niteliğine uygun olarak geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunma zorunluluğu bulunmaktadır. İki yıl içinde Bakanlığa başvurulmaması halinde veya projenin süresi içinde bitirilmemesi durumunda söz konusu taşınmaz tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

KANUNİ KISITLAMALAR

Ülkemizde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ülke vatandaşları taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedir. Bununla birlikte;

 • Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin edinebileceği taşınmazların toplam miktarı ülke genelinde en fazla otuz hektardır.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edinebilecekleri taşınmazların toplam alanı özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  yüzde onunu geçemez.
 • Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yer alan taşınmazlara ilişkin belirtme taşınmazın sicilinde kayıtlı olup tapu müdürlüklerince bilgilendirme yapılmaktadır.
 • 81 ilde askeri yasak ve güvenlik bölgeleri içerisinde kalan taşınmazların tapu siciline kayıt işlemleri tamamlanmıştır.
 • Edinmek istenen taşınmaz askeri yasak ve güvenlik bölgesi olarak belirlenmiş alanlar dahilinde veya yabancı gerçek kişilerin edinimi yasaklanan diğer alanlarda yer almamalıdır.
 • Edinilmek istenen taşınmaz “Özel Güvenlik Bölgeleri” dahilinde kalan bir taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yer valiliğinden izin alınması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerince yapısız taşınmaz edinilmesi durumunda iki yıl içerisinde proje geliştirilmesi ve geliştirilen bu projenin ilgili bakanlığın onayına sunulması gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak kanunlarda özel hüküm bulunması durumunda taşınmaz edinebilir. Bu ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.
 • Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir. (Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 2013/15 sayılı Genelge, https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2013-15.pdf)

Leave a Comment