Boşanma sürecinde mal kaçırma !..

Mal kaçırma genel olarak boşanma neticesinde eşlerin Medeni Kanun’da öngörülen mal rejimi hükümleri gereğince yapacakları mal paylaşımında bir eşin daha az pay alması için yapılan, taşınır ve taşınmaz malları ucuza elden çıkarma, bağışlama, muvazaalı satış ve hileli satış sözleşmeleri olarak ifade edilebilir. Bu anlamda bir eşin diğer eşten mal kaçırması çok çeşitli ve farklı yollar ile yapılabilir. Burada önemli olan husus eşin kendi mal varlığından yaptığı bu tasarrufları, diğer eşin aleyhine olarak ve kötü niyetle yapmış olmasıdır. Zira bu iki hususta yapılan sözleşmelere ve elden çıkarmaların geçersiz addedilerek mal paylaşımına konu edilmesi sonuçlarını doğurması konusunda mahkemece değerlendirilecektir.

Boşanma sürecinde eşinizin mal kaçırdığından şüpheleniyorsanız mali haklarınızı korumak maksadı ile hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Örneğin boşanma sürecinde mal kaçırmayı engellemek maksadı ile eşlerin daha önceden birlikte oturduğu yer yani ailece yaşamın sürdüğü ev olan aile konutu üzerine şerh koydurarak olası bir satış işlemine karşı haklarınızın korunmasını talep edebilirsiniz. Aile konutu şerhi, eşlerden birinin talebi üzerine ailece birlikte yaşanılan konutun bir satış işlemi ile karşı karşıya kalması ihtimaline karşı Tapu Kütüğü’ne düşülen ve taşınmazın satım işlemi yapılmak istendiğinde herkes tarafından görülmesi mümkün olan bir kayıtı ifade etmektedir. Bu anlamda eşlerden her birinin mahkemeden, aile konutuna şerh konulmasını ve bu şerhinde tapu kütüğüne düşülmesini talep etme hakkı vardır.

Aile konutu dışındaki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının korunması maksadı ile şayet bu varlıkların elden çıkarılacağı yada boşanma sürecinde bir eşi zarara uğratmak maksadı ile anılan varlıklar üzerinde muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde iddialarınızı da yine mahkeme nezdinde ileri sürmelisiniz. Örneğin iddiaların ciddi ve temele sahip olarak görülmesi halinde mahkemece taşınır ve taşınmaz mallar bakımından eşlerin mal paylaşımı yapılına dek ihtiyati tedbir kararı alınması mümkündür. Şayet söz konusu mallar muvazaalı işlemler ve sözleşmeler ile elden çıkarılmış ise bu sözleşmelerin geçersizliğini yine mahkemeler önünde dava edebilirsiniz. Örneğin, eşiniz mal tasfiyesinde sizi maddi açıdan zarara uğratmak için Bebekteki 3.000.000 Dolar değerindeki dairesini kuzeni A ile satım sözleşmesi yaparak 1.000.000 Dolara elden çıkarmış ise bu halde eşiniz daireyi gerçek değerinin altında bir meblaya satmış ise mal tasfiyesinde sizi maddi açıdan zarara uğratmak maksadı ile böyle bir satım sözleşmesi yapması dolayısı ile uğradığınız zararın tazmini talep edebilirsiniz. Ayrıca eşinizin yine sizi maddi açıdan zarara sokmak maksadı ile yaptığı ve boşanmanın mali sonuçlarını engelleyen bağışlama işlemlerinin de iptalini talep edebilirsiniz. Örneğin eşiniz yıllardır görüşmediği halası B’ye üç otomobil ve bir daire bağışlamış ise bu işlemin boşanma sonunda yapılacak tasfiyeden mal kaçırmak maksadı ile yapıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurabilirsiniz.

Aile Konutuna Şerh Konulması

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Ayrıca aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen yani birlikte sorumlu olur. Aile konutu şerhini eşlerden her biri, şerh konulmasını istedikleri evde ailece oturduklarını belgelemek suretiyle evin bulunduğu yer Tapu Müdürlüğü’ne aile cüzdanı ile birlikte başvuru yaparak talep edebilir.

Leave a Comment