AİHM- AİLE İÇİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA İHTİLAFLARINA İLİŞKİN SEÇİLMİŞ KARARLARI

Doç. Dr. Faruk Kerem GIRAY

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN
AİLE İÇİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA İHTİLAFLARINA
İLİŞKİN SEÇİLMİŞ KARARLARI
Doç. Dr. Faruk Kerem GIRAY*
Öz
Çalışmamızda, çocukların aile içi bir ülkeden başka bir ülkeye kaçırılmasından kaynaklanan hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) verdiği kararlar
incelenecektir. Konuya ilişkin, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan davalar neticesinde verilen
kararların tamamına yer verilmekle birlikte sözleşmeye taraf diğer devletler aleyhine önem
arz eden kararlar da dikkate alınmış ve incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile içi uluslararası çocuk kaçırmadan doğan uyuşmazlıklar, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçheleri Hakkında Lahey Sözleşmesi Madde 7, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Özel hayata ve aile hayatına
saygı ilkesi (AİHS md.8), Adil yargılanma hakkı (AİHS md.6)
SELECTED JUDGMENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
REGARDING INTERNATIONAL PARENTAL CHILD ABDUCTION DISPUTES
Abstract
This article aims to examine the judgments of the European Court of Human Rights regarding
the violations of human rights in respect of international parental child abduction disputes.
Within this context, not only the judgments having significant impacts given against other
state parties are examined but also judgments of the ECtHR against Turkey are considered.
Key Words: International child abduction disputes, Hague Convention on the Civil Aspects
of International Child Abduction Art.7, European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, Right to respect for private and family life, Right to a fair trial

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul
  Türkiye, [fkerem@istanbul.edu.tr].
  MHB, Cilt: 35, Sayı: 2, 173-201
  Public and Private International Law Bulletin, Volume: 35, Issue: 2, 173-201
  174 Giray
  I. Giriş
  Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçheleri Hakkında 1980 Lahey
  Sözleşmesinin1
  (Lahey Sözleşmesi) uygulanmasından kaynaklanan sorunlar
  taraf devletlerin milli mahkemelerinin kararlarına konu olduğu gibi Avrupa
  İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına da konu olmaktadır. AİHM
  tarafından, Mayıs 2015 tarihine kadar verilen kararların sayısı 49 olmakla
  beraber çalışmamızda AİHM kararlarının tamamına yer verilmemiş; söz
  konusu kararlardan güncel ve insan hakları ihlallerinin en tipik örneklerini teşkil eden vakıalara ilişkin kararlar incelenmiştir. Bununla beraber
  uluslararası çocuk kaçırmaya ilişkin insan hakları ihlali iddiasıyla Türkiye
  aleyhine AİHM’de açılan davaların tamamı da çalışmamızın kapsamına
  dâhil edilmiştir.
  AİHM yargılamasının Türk hukuku bakımından üç önemli sonucu bulunmaktadır. Bunlardan ilki; ihlal kararı sonrasında ilgilinin Türk mahkemelerinde yargılamanın iadesi davası açabilmesidir. Şayet yapılan yargılama
  neticesinde AİHM, Türkiye aleyhine ihlal kararı verir ise, iç hukukumuz
  bakımından (Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 375/i gereğince)
  davacının yargılamanın iadesi davası açma imkânı bulunmaktadır. Ancak
  hukukumuzda, yargılamanın iadesi davasının açılabilmesi için hak düşürücü
  süre öngörülmüştür. HMK. m. 377/e hükmüne göre, AİHM’in kesinleşmiş
  kararının tebliğinden itibaren üç ay ve her durumda iade talebine konu olan
  hükmün kesinleşmesinden itibaren on sene geçmekle hak düşürücü süre
  sona ermektedir.
  AİHM kararlarının ikinci sonucu ise; ihlalin varlığının tespit edilmesine
  binaen Türkiye’nin, AİHM’e başvuru yapan kişiye tazminat ödeme yükümlülüğünün doğacak olmasıdır. Kanaatimizce tazminat sorumluluğu, başta
  hukuk dünyası olmak üzere tüm toplumumuzu doğrudan ve dolaylı olarak
  etkilemektedir. Zira tazminat bedeli, devletin vatandaşlarından tahsil ettiği
  doğrudan ve dolaylı vergilerden karşılandığı için toplum üzerinde mali bir
  1 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının
  Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun için bkz. 4461 sayılı Kanun, RG 11.11.1999-23873.
  Türkiye Sözleşmeyi, “Mahkeme masraflarından veya kanunî danışman ve müşavirlerin
  katılımından doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle doğan masrafları üstlenmemektedir” şeklinde çekince koyarak onaylamıştır. Sözleşme, metni için bkz. RG 15.2.2000-
  23965.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 175
  sonucu bulunmaktadır. Ayrıca verilen ihlal kararı, Türk hukuk uygulaması
  bakımından örnek içtihat olarak dikkate alınacak böylelikle gelecekte aynı
  hukuki hatanın tekrarlanmasının önüne geçilmiş olunacaktır.
  AİHM kararlarının üçüncü sonucu ise; ihlal kararının gerek Türk hukukunda gerekse Avrupa Konseyi’ne üye devlet hukuklarında yarattığı etkidir.
  AİHM kararları ile temel insan hakları güvence altına alınarak, bir nevi
  “Avrupa kamu düzeninin” yaratıldığını ifade edebiliriz2
  .
  3
  2 Avrupa kamu düzeni sadece Avrupa Konseyi’nin değil aynı zamanda Avrupa Birliği’nin
  gözettiği ilkeler arasında yer almaktadır. Nitekim 21-22 Haziran 1993 tarihinde yapılan
  Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen aday devletler için üç yeni kriter
  belirlenmiştir. Bu üç kriterden birincisi olan siyasi kriterin mahiyeti Avrupa kamu düzeninin
  esaslarını ortaya koymaktadır. Buna göre, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin
  varlığı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması Avrupa kamu düzeninin olmazsa olmaz prensiplerindendir (bakınız (bkz.) European
  Commision Press Release Database European Council Copenhagen Summit 21-22 June
  1993 7/A/iii: http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_en.htm (22.7.2015). 3 AİHM kararları, Avrupa Birliği kamu düzeninin bir parçasıdır (bkz. Elena PINEAU
  RODRIGUEZ, European Union International Ordre Public, Spanish Yearbook of International Law Vol. 43, 1993-1994, s. 49). Bu temel değerler arasında ailenin korunmasının
  yanı sıra, mahkemelere erişim hakkı, adil yargılanma hakkı ve idari ve adli kararların
  denetimi yer almaktadır (PINEAU, s. 55). Ayrıca AİHS’in gözettiği temel ilkelere aykırı
  olan bir üye devlet mahkeme kararı, Avrupa Birliği müktesebatının bir parçası olan yabancı
  mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini düzenleyen Brüksel Konvansiyonu’na göre
  de tenfiz edilmeyecektir (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Houtte van HANS, From A
  National to A European Public Policy, Law and Justice in a Multistate World, Essays in
  Honor of Arthur T. von Mehren, Edt: Nafziger James/ Symeonides Symeon, New York,
  2002, s. 847). Ayrıca Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları da aynı yöndedir (örnek bir
  karar için bkz. Court of Justice, 28.3.2000, C 7/98, Krombach v. Bamberski,, E.C.R.
  1-1935, paragraf 38-39, 2000; Haris MEIDANIS, Public Policy and Ordre Public in The
  Private International Law of the EC/EU: Traditional Positions of The Member States and
  Modern Trends, European Law Review, February 2005, s. 101; Paul BEAUMONT/Emma
  JOHNSTON, Can Exequator Be Abolished in Brussels I Whilst Retaining A Public Policy
  Defence, Journal of Private International Law, Vol. 6, Number 2, Ağustos 2010, 254 vd.).
  176 Giray
  II. Uluslararası Çocuk Kaçırmadan Doğan Hak İhlallerine İlişkin
  AİHM Kararları
  A. Uluslararası Çocuk Kaçırmadan Doğan Hak İhlalleri Sebebiyle
  AİHM’de Açılan Davalar ile Bu Davaların Dayanağını Teşkil Eden
  AİHS Hükümleri
  2000-2015 yılları arasında uluslararası çocuk kaçırmalarına ilişkin olarak
  AİHM’de açılan 48 dava bulunmaktadır. Uluslararası çocuk kaçırmayla doğrudan ilgili olan ve AİHM’de açılan ilk dava Ignaccolo-Zenide v. Romanya
  davasıdır ve bu davaya ilişkin karar 25 Ocak 2000 tarihinde verilmiştir.
  Buna mukabil makaleyi kaleme aldığımız tarih itibariyle konuya ilişkin son
  karar ise Rouiller v. İsviçre davasında 22 Temmuz 2014 tarihinde verilmiştir.
  Çalışmamızda, 1980 Lahey Sözleşmesi’nin muhtelif devletlerde uygulanması aşamasında insan hakları ihlal edildiği iddiasıyla AİHM’e yapılan
  başvurular hakkında verilen kararların tamamı incelenmeyecek olup, buna
  mukabil AİHM kararlarından güncel olan ve insan hakları ihlallerinin tipik
  örneklerini teşkil eden kararlar üzerinde durulacaktır.
  Uluslararası çocuk kaçırmaya ilişkin AİHM’e yapılan başvurular ve bu
  başvurulara ilişkin olarak verilen kararları, güncel tarihliden geçmiş tarihliye
  göre aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
 1. Phostira Efthymiou ve Riberio Fernandes v. Portekiz (05.02.2015)
  (AİHS’in 8. maddesi ihlal edilmiştir)
 2. Ferrari v. Romania (28.04.2015) (AİHS’in 8. maddesi ihlal edilmiştir)
 3. Adzic v. Hırvatistan Davası (12.03.2015) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 4. Penchivi v. Bulgaristan Davası (10.02.2015) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 5. Furman v. Slovenya ve Avusturya Davası (05.02.2015) (AİHS’in
  8.maddesi ihlal edilmiştir)
 6. M.A. v. Avusturya Davası (15.01.2015) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 7. Hoholm v Slovakya Davası (13.01.2015) (AİHS’in 6.maddesi ihlal
  edilmiştir)
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 177
 8. Manic v. Litvanya Davası (13.01.2015) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 9. Hromadka ve Hromadkova v. Rusya Davası (11.12.2014) (AİHS’in
  8.maddesi ihlal edilmiştir)
 10. Cavani v. Macaristan Davası (28.10.2014) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 11. V.P. v. Rusya Davası (23.10.2014) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmiştir)
 12. Rouiller v. İsviçre Davası (22.07.2014) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmemiştir)
 13. Blaga v. Romanya Davası (01.07.2014) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 14. Lopez Guio v. Slovakya Davası (03.06.2014) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 15. X. v. Letonya Davası (26.11.2013) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmiştir)
 16. Anghel v. İtalya Davası (26.11.2013) (AİHS’in 6.maddesi ihlal edilmiştir, 8.maddesi ihlal edilmemiştir)
 17. Prizzia v. Macaristan Davası (11.06.2013) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 18. Raw ve Diğerleri v. Fransa Davası (07.03.2013) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 19. Chabrowski v. Ukrayna Davası (17.01.2013) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 20. Qama v. Arnavutluk ve İtalya Davası (08.01.2013) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmemiştir)
 21. Özmen v. Türkiye Davası (04.12.2012) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 22. İlker Ensar Uyanık v. Türkiye Davası (03.05.2012) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmiştir)
 23. StromblaD v. İsveç Davası (05.04.2012) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmemiştir)
  178 Giray
 24. Karrer v. Romanya Davası (21.02.2012) ( AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmemiştir)
 25. Diamante ve Pelliccioni v. San Marino Davası (27.09.2011) (AİHS’in
  8.maddesi ihlal edilmemiştir)
 26. Shaw v. Macaristan Davası (26.07.2011) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmemiştir)
 27. Sneersone ve Kampanella v. İtalya Davası (12.07.2011) (AİHS’in
  8.maddesi ihlal edilmemiştir)
 28. Karaoussiotis v. Portekiz Davası (01.02.2011) (Başvuru reddedilmiştir)
 29. Raban v. Romanya Davası (26.10.2010) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmemiştir)
 30. Neulinger ve Shuruk V. İsviçre Davası4
  (06.07.2010) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmiştir)
 31. Övüş v. Türkiye Davası (13.10.2009) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 32. Ancel v. Türkiye (17.02.2009) (AİHS’in 6. ve 8. maddeleri ihlal
  edilmemiştir)
 33. Carlson v. İsviçre Davası (06.11.2008) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 34. Deak v. Romanya ve Birleşik Krallık (03.06.2008) (Romanya için
  6.madde ihlal edilmiş olup İngiltere için ihlal yoktur)
 35. P.P. v. Polonya Davası (08.01.2008) (AİHS’in 6. ve 8.maddeleri ihlal
  edilmiştir)
 36. Maumousseau ve Washington v. Fransa Davası (06.12.2007) (Başvuru reddedilmiştir)
 37. Kaplan v. Avusturya Davası (TR ile ilgili) (18.01.2007) (AİHS’in
  8.maddesi ihlal edilmiştir)
 38. Bajramı v. Arnavutluk Davası (12.02.2006) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
  4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Linda SILBERMAN, The Hague Convention on Child Abduction
  and Unilateral Relocations by Custodial Parents: A Perspective From The United States
  and Europe – Abbot, Oklahoma Law Review, Neulinger, Zarraga, Vol. 63, 2011, s. 733-
  749.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 179
 39. Iosub Caras v. Romanya Davası (27.02.2006) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 40. Karadzic v. Hırvatistan Davası (15.12.2005) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 41. Eskinazi ve Chelouche v. Türkiye Kararı (06.12.2005) (Başvuru
  kabul edilmemiştir)
 42. H.N. v. Polonya Davası (13.09.2005) (AİHS’in 6. ve 8.maddeleri
  ihlal edilmiştir)
 43. Monory v. Romanya ve Macaristan Davası (05.04.2005)
  (Romanya için 8. maddenin ihlali / Macaristan için 6.maddenin ihlali)
 44. Hansen v. Türkiye Davası (23.09.2003) (Sözleşme yürürlüğe girmemiştir)
 45. Maire v. Portekiz Davası (26.06.2003) (AİHS’in 8.maddesi ihlal
  edilmiştir)
 46. Iglesıas Gil ve A.U.I v. İspanya Davası (29.04.2003) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmiştir)
 47. Sylvester v. Avusturya Davası (24.04.2003) (AİHS’in 8.maddesi
  ihlal edilmiştir)
 48. Ignaccolo-Zenide v. Romanya Davası (25.01.2000) (AİHS’in 8.maddesi ihlal edilmiştir)
  Uluslararası çocuk kaçırmalarına ilişkin olarak AİHM’e yapılan başvurular, esas olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) iki madde
  hükmüne dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, özel ve aile hayatının korunmasına ilişkin 8. madde hükmü ile adil yargılanma hakkına ilişkin 6.
  maddedir. Uluslararası çocuk kaçırmalarına ilişkin AİHM’in verdiği kararları incelediğimizde, çoğunlukla AİHS’in 8. maddesinin davalı devletlerce
  ihlal edildiği görülmektedir. AİHM, 48 başvurunun 36’sında AİHS’nin 8.
  maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. Buna mukabil, çocuk kaçırmayla
  ilgili başvuruların sadece altısında adil yargılanma hakkını güvence altına
  alan AİHM’in 6. maddesinin ihlal edildiğine hükmedilmiştir.
  180 Giray
  B. Uluslararası Çocuk Kaçırmalarından Doğan İnsan Hakları
  İhlallerine İlişkin Bazı AİHM Kararları
 49. Ignaccolo-Zenide v. Romanya Davası
  Uluslararası çocuk kaçırmaya ilişkin, AİHM tarafından verilen ilk karar,
  Ignaccolo-Zenide v. Romanya davası5
  hakkındadır. Söz konusu karara konu
  olan olayda, Fransız vatandaşı başvuru sahibi kadın, Romanya vatandaşı
  erkek ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocukları olmuştur. Taraflar dokuz
  yıl sonra 1989 yılında Fransa (Mertz) ilk derece mahkemesinin verdiği
  karar ile boşanmışlardır. Fransız mahkemesi, çocukların annenin yanında
  kalması koşuluyla müşterek velayetini anne ve babasına verirken, babaya
  da kişisel ilişki kurma hakkı tanımıştır. 1990 yılında baba çocukları önce
  ABD’ye sonrasında da Mart 1994’te Romanya’ya kaçırmıştır.
  Romanya mahkemesi 1991 tarihli Fransız Mertz mahkeme kararını
  doğrudan dikkate alarak Aralık 1994’te çocukların Fransa’ya iadesine
  hükmetmiştir. Ancak Romanya idari makamları, 29 Ocak 1997 yılına kadar
  mahkeme kararını icra edip, çocukları anneye teslim etmemiştir.
  Bu nedenle AİHM, Romanya idari makamlarının, Lahey Sözleşmesinin
 50. maddesinde öngörülen gerekli tedbirleri almada yetersiz kaldığını gerekçe
  göstererek, aile hayatına saygıyı güvence altına alan AİHS’in 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir. AİHM tarafından Ignaccolo-Zenide v.
  Romanya davasında verilen bu karar, Lahey sözleşmesinin 7. maddesinin
  ne kadar önemli bir hüküm olduğunu ortaya koymaktadır.
  Lahey Sözleşmesinin 7. maddesi merkezi makamlar arasında karşılıklı
  işbirliğini düzenlemektedir. Bu işbirliğinin merkezi makamlara yüklediği en
  önemli görevler ise a) öncelikle çocuğunun yerinin bulunması b) çocuk için
  gerekli koruyucu tedbirlerin alınması ve de c) çocuğun öncelikle dostane
  şekilde iadesinin sağlanmasıdır.
  AİHM kararlarından, Lahey sözleşmesinin 7. madde hükmünün taraf
  devletlere yüklediği işbirliğinin genellikle kâğıt üzerinde kaldığı bunun
  etkin şekilde yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.
  5 IGNACCOLO-ZENIDE v. ROMANIA davası AİHM 1. Daire Başvuru No: 31679/96
  (25.1.2000) Bkz. (http://en.sudovi.me/podaci/en/vrhs/dokumenta/23.pdf).
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 181
 51. X. v. Letonya Davası
  AİHM’in Lahey sözleşmesiyle ilgili olarak verdiği önemli bir karar X
  v. Letonya davasına ilişkindir6
  . AİHM’e başvuru yapan Bayan X, 2004
  yılında Avustralya’da yaşarken ve başkasıyla evliyken, Bay (T) adlı başka
  bir erkekle ilişki yaşamaya başlamış ve onun evine taşınmıştır. 2005 yılında çiftin bu evlilik dışı ilişkisinden bir kızları olmuştur. Çocuğun doğum
  belgesine biyolojik babasının adı yazılmamıştır. Bayan (X) ile (T)’nin
  ilişkisi sonradan kötüye gitmiş, ancak çift 17 Temmuz 2008 tarihine kadar
  birlikte yaşamaya devam etmiştir. Bayan (X) 17 Temmuz 2008 tarihinde,
  3,5 yaşındaki kızını da yanına alarak Avustralya’dan, Letonya’ya gitmiştir.
  Bunun üzerine 2008 yılının Kasım ayında, Letonya ilk derece mahkemesi;
  çocuk ile baba arasında nesep ilişkisi tesis eden Avustralya mahkemesinin
  verdiği tanıma kararını dikkate alarak (T)’nin rızası dışında ve yasaya aykırı
  olarak uzaklaştırıldığına karar vermiştir. Karar temyiz edilmiş, (Letonya)
  Riga Bölge Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin kararını onayarak,
  çocuğun Avustralya’ya iade edilmesine karar vermiştir.
  Bunun üzerine Bayan (X), AİHS’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine dayanarak; Letonya mahkemesinin Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki
  Yönlerine dair Lahey Sözleşmesi uyarınca kızının Avustralya’ya iade etmesine karar vermesinin; AİHS’in 8. maddesinin güvence altına aldığı aile
  hayatına saygı hakkının bir ihlali olduğunu iddia etmiştir.
  AİHM bu iddia üzerine, Letonya makamlarının, Lahey Sözleşmesi’nin
  13(b) maddesi kapsamında, çocuk açısından ciddi bir risk bulunması ihtimalini ortaya koyan bilirkişi raporunu incelemeyi reddetmesini, usulü
  yükümlülüklere aykırılık olarak değerlendirmiş ve Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.
  Kanaatimizce, AİHM’in, X. v. Letonya kararı dört önemli özellik ihtiva
  etmektedir. Kararın birinci özelliği, evlilik dışı çocuğun, biyolojik babasınca
  sonradan tanınmasına istinaden Lahey Sözleşmesi kapsamında iadesinin
  talep edilebilmiş olunmasıdır. Gerçekten de sözleşme, evlilik dışı (biyolojik)
  babanın da koruma hakkına sahip olabileceğine imkân vermektedir.
  6 X. v. Letonya Büyük Daire Kararı Başvuru No: 27853/09, 26 Kasım 2013: http://hudoc.
  echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-138992&filename=001-138992.
  pdf (15.7.2015).
  182 Giray
  Kararın ikinci özelliği ise; yerel mahkemelerin ciddi risk unsurunu ne
  şekilde dikkate almaları gerektiğine ilişkindir. AİHM verdiği bu kararıyla,
  psikolog raporlarına önem atfedilmesi gerektiğine hükmetmiştir. AİHM,
  Letonya mahkemesinin, psikoloğun hazırladığı bilirkişi raporunu kabul
  edilemez olarak değerlendirmesini makul bulmamıştır. Zira psikolog raporunda, çocuğun psikolojik travma riskine dikkat çekilmiştir. AİHM’e göre
  bu rapor, Lahey Sözleşmesi’nin 13(b) maddesi kapsamında incelenmesi
  gereken “ciddi risk” hususunda tartışmaya açık bir iddia ihtiva etmektedir.
  Kararın üçüncü özelliği ise; “ciddi risk” iddiasına ilişkin usulü incelemenin nasıl yapılacağına ilişkin tespiti hakkındadır. Buna göre; mahkemeler
  “ciddi risk” iddiasını değerlendirirlerken iki usuli yükümlülüğe uymak
  zorundadır. Birincisi, iade ihtimalinde çocuğun “ciddi bir riskle” karşı
  karşıya geleceğine ilişkin iddiaların mahkemelerce önceden detaylı olarak
  incelenmesi ve bu incelemenin gerekçeli karara yansıtılması zorunluluğudur.
  Mahkemelerin ikinci yükümlülüğü ise, bilinen bir riskin ortaya çıkması
  halinde; çocuğun mutad meskeninin bulunduğu devlette somut koruma
  tedbirleri yoluyla gerekli tedbirlerin alınıp alınmayacağını incelemeleri
  ve bu hususta ikna olmaları gerekliliğidir. AİHM kararı, bu yönüyle hayli
  dikkat çekicidir. Zira bilindiği üzere, 2201/2003 sayılı ve 27 Kasım 2003
  tarihli AB tüzüğü7
  sadece akit devletler arasında uygulanmaktadır. Tüzüğün Avrupa Birliğine üye olmayan devletlerde uygulanması söz konusu
  değildir. Oysa somut uyuşmazlıkta AİHM, Tüzüğün 11. maddesinin 4.
  fıkra hükmünü Avrupa Birliği üyesi olmayan Avustralya bakımından da
  dikkate almıştır. Oysa Tüzüğün çocuğun iadesini düzenleyen hükümleri,
  Tüzüğün 11. maddesinin 1. fıkrası gereğince ancak AB üyesi devletler
  arasında uygulanmaktadır.
  O halde; gelecekte Türkiye’de ki yargılamalar bakımından “ciddi risk”
  olasılığına rağmen çocuğun iadesine karar verilecek olunduğunda, AİHS’nin
 52. maddesinin ihlal edilmemesi için, iade sonrası çocuk için gerekli tedbirlerin
  çocuğun mutad meskeni devletince alınıp alınmayacağının detaylı olarak
  Türk mahkemelerince önceden değerlendirilmesi gerekecektir.
  7 Tüzük metni için bkz. Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003
  concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial
  matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000:
  OJ L338 23.12. 2003 s. 1-29.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 183
  Kararın dördüncü özelliği ise, AİHM, annenin kızıyla birlikte
  Avustralya’ya gitmesinin ve kızıyla iletişimini sürdürmesinin mümkün
  olup olmadığı hususunun da araştırılması gerektiğine dikkat çekmiştir.
  AİHM, bu kararıyla iade sonrası kişisel ilişki kurma hakkını da güvence
  altına almaktadır.
  Sonuç olarak Letonya uyuşmazlığında, AİHM “ciddi bir riskle” karşılaşacağına ilişkin iddiaların yerel mahkemelerce etkin şekilde incelenmeksizin,
  çocuğun doğduğu ülkeye iade edilmesini, AİHS’nin 8. maddesinin ihlali
  olarak değerlendirmiştir.
 53. Raw ve Diğerleri v. Fransa Davası
  Raw ve Diğerleri v. Fransa uyuşmazlığında8
  , başvuru yapan Bayan
  Samantha Raw evlidir ve bu evlilikten (D) ve (A) isimli iki çocuğu bulunmaktadır. Bayan Raw, Mart 2001’de çocuklarını da alarak, Fransa’yı
  terk edip İngiltere’ye yerleşmiştir. Eşler, Fransız mahkemesinin 10 Ocak
  2002 tarihli kararıyla boşanmışlardır. Fransız mahkemesi, eşlere çocukları
  üzerinde müşterek velayet hakkı tanıyarak, çocukların annelerinin yanında
  İngiltere’de yaşamasına karar vermiş, babaya ise kişisel ilişki kurma hakkı
  tanımıştır.
  28 Aralık 2008 tarihinde, çocuklar (D) ve (A) Fransa’da Noel için babalarının yanındayken, babaları ile birlikte karakola gitmişler ve polise
  verdikleri ifadelerinde İngiltere’ye dönmekten korktuklarını, İngiltere’de
  yetersiz eğitim aldıklarını ve annelerinden kötü muamele gördüklerini
  beyan etmişlerdir.
  Bunun üzerine Fransız mahkemesi, 2 Ocak 2009 tarihinde her iki çocuğu dinleyip, görüşlerini alarak, çocukların mutsuz oldukları yönündeki
  ifadelerine istinaden babalarının yanında ikamet etmelerine hükmetmiştir.
  Bayan Raw’ın kararı temyiz etmesi üzerine, Fransız yüksek mahkemesi,
  ilk derece mahkemesinin kararını bozarak, 16 Nisan 2009 tarihli kararıyla
  çocukların İngiltere’ye iade edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
  8 Raw and Others v. France Başvuru No: 10131/11 (07.03.2013) (http://hudoc.echr.coe.
  int/fre?i=001117436#{“languageisocode”:[“FRE”],”appno”:[“10131/11”],”documentcollectionid2”:[“CHAMBER”],”itemid”:[“001-116955”]}).
  184 Giray
  Ancak Fransız idari makamlarının 16 Nisan 2009 tarihli mahkeme kararının gereğini 29 Nisan 2010 tarihine kadar yerine getirmemiş olduklarından
  ve de idari makamların, mahkeme kararının gereğini yerine getirmekte etkin
  tedbir almamasından ötürü; AİHM, AİHS’in 8. maddesinin ihlal edildiğine
  hükmetmiştir. Dikkat edilecek olunursa AİHM, mahkeme kararlarının bir
  an önce icra edilmesine önem vermektedir. İade kararının bir yıl süresince
  icra edilmemiş olunması, AİHM açısından, oldukça uzun bir zaman olarak
  değerlendirilmiştir. Mahkeme kararının en kısa sürede icra edilmesi gerekirken buna riayet edilmemiş olunması AİHM’in, 8. maddesinin ihlali olarak
  değerlendirilmiştir. Benzer şekilde Karadzic v. Hırvatistan davasında9
  AİHM,
  1 yıl 2 ay süreyle iade kararının icra edilmemiş olmasını 8. maddenin ihlali
  olarak değerlendirmiştir.
  Fransız makamları anılan süreçte sadece uzlaşma yöntemini kullanarak
  çocukların iadesini sağlamayı tercih etmiştir. Oysa AİHM’e göre, bu yöntem
  yetersizdir ve Lahey Sözleşmesinin 7. maddesinin öngördüğü tedbirlerden
  sadece biridir. Diğer taraftan, çocukların kendi görüşlerinin dikkate alınarak
  iade edilmelerine karşı çıkmaları da iadelerinin reddine sebebiyet vermez
  denmiştir.
  Aralık 2009’da çocuk (A) annesiyle gizlice temasa geçerek kendisini
  Fransa’dan almasını talep etmiştir. Bayan Raw çocuğunu alarak İngiltere’ye
  geri dönmüş ne var ki, yeri değiştirilen (D) ise, sürecin uzamasından istifade ederek rüşt yaşını doldurduğundan iade talebi reddedilerek, Fransa’da
  babasıyla yaşamaya devam etmiştir.
  AİHM, yetkili idari makamların, mahkeme kararının gereğini yerine getirmede yetersiz kalmasından ötürü çocuğun iadesinin sağlanamamasından
  ötürü AİHS’in 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.
  Konuya ilişkin diğer benzer bir karar da Iglesias Gil ve A.U.I ve İspanya
  davasında10 söz konusu olmuştur. Somut uyuşmazlıkta AİHM, İspanyol idari
  9 Karadžıć v. Croatıa Başvuru No: 35030/04 1. Daire Nihai Kararı, 15.3.2006 (http://
  sljeme.usud.hr/usud/prakESen.nsf/94b579567876f9fcc1256965002d1bf4/9f4f96db5118d651c12579e3003d2953/$FILE/CASE%20OF%20KARADZIC%20v.%20CROATIA%20
  -%2015.12.2005.doc).
  10 Glesias Gil And A.U.I. v. Spain Başvuru No: 56673/00 4. Daire Nihai Kararı 29.7.2003
  (http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-61069&filename=001-61069.pdf&TID=ihgdqbxnfi).
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 185
  makamlarının, çocuğun iadesini sağlamaya yönelik hiçbir girişimde bulunmamış olmalarını AİHS’in 8. maddesinin ihlali olarak değerlendirmiştir.
  Keza Bianchi v. İsviçre uyuşmazlığında11 da, İsviçre vatandaşı olan
  annenin çocuğunu İtalyan vatandaşı olan babasından alarak kaçırması neticesinde; İsviçre idari makamlarının hareketsizliği yüzünden çocuğuyla
  yaklaşık iki sene boyunca babasının hiçbir şekilde iletişim kuramaması
  AİHS’in 8. maddesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir.
  Benzer şekilde Shaw v. Macaristan kararında12 da AİHM, çocuğun hukuka
  aykırı olarak yerinin değiştirilmesinin üzerinden 3,5 yıldan fazla bir zamanın
  geçmesini ve de çocuğun iadesine ilişkin kararın verilmesinin ardından 11
  ay boyunca da kararın icra edilmemiş olunmasını AİHS’in 8. maddesinin
  ihlali olarak değerlendirmiştir.
 54. Lopez Guio v. Slovakya Davası
  Lopez Guio v. Slovakya uyuşmazlığında13 başvuru sahibi baba Slovak
  vatandaşı olup, Temmuz 2010 yılına kadar İspanya’da eşiyle beraber yaşamıştır. Temmuz 2010 tarihinde, kadın, kocasının bilgisi ve rızası dışında
  çocuğunu yanına alarak İspanya’dan Slovakya’ya gitmiştir. Bunun üzerine
  baba, çocuğunun Slovakya’dan iadesi için Lahey Sözleşmesine binaen talepte
  bulunmuştur. Ancak Slovakya, çocuğun iadesine ilişkin idari süreci keyfi olarak uzatarak uyuşmazlığı Slovak Anayasa Mahkemesine taşımıştır. Bu süreç
  zarfında, babaya hiçbir bilgi verilmemesi dahası anayasa mahkemesindeki
  celselerden de haberdar edilmemesi AİHS’nin 8. maddesinin ihlali olarak
  değerlendirilmiştir. Ayrıca AİHM, Slovak maddi hukukuna göre, tüm yargı
  yolları tüketildikten sonra anayasa mahkemesine başvurulması gerekirken;
  iç hukuk yollarının tümü tüketilmeden uyuşmazlığın anayasa mahkemesine
  taşınmasını, iade sürecinin keyfi uzatılması olarak kabul etmiştir.
  11 Bianchi v. Switzerland, Başvuru No. 7548/04 Büyük Daire Kararı, 22 Haziran 2006. 12 Shaw v. Hungary Başvuru No: 6457/09 2. Daire Nihai Kararı, 26 Ekim 2011:
  (http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-105758&filename=001-105758.pdf).
  13 López Guió v. Slovakia Başvuru No: 10280/12) 3. Daire Nihai Kararı 13.10.2014 (http://
  hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144355#{“itemid”:[“001-144355”]} ).
  186 Giray
 55. Maumousseau ve Washington v. Fransa Davası
  Maumousseau ve Washington v. Fransa davasında14, kız çocuğu
  Charlote’un mutad meskeni ABD’de olmakla birlikte, Mart 2003 tarihinde
  tatil için annesiyle Fransa’ya gelmiş sonrasında annesi kızını alıkoyarak,
  ABD’ye geri göndermemiştir. Eylül 2003 tarihinde, New York Eyalet mahkemesi, Charlotte’un velayetini babasına vermiştir. Çocuğunun Fransa’da
  alıkonulması üzerine, Charlotte’un babası merkezi makamlarla temasa geçerek, kızının Lahey Sözleşmesine istinaden ABD’ye iadesini talep etmiştir.
  Fransız ilk derece mahkemesi, çocuğun ABD’ye iadesinin kendisi için
  ciddi risk oluşturacağı gerekçesiyle talebi reddetmiştir. Temyiz mahkemesi,
  verilen kararı bozmuştur. Zira temyiz mahkemesine göre, iadenin çocuk
  için ciddi risk oluşturduğu iddiası ispatlanamamıştır. Fransız mahkemesi,
  çocuğun iadesi talebiyle ilgili olarak, ABD mahkemesinin verdiği velayet
  kararına istinaden, o zaman için dört yaşından büyük olan Charlotte’un
  ABD’ye iadesine hükmetmiştir.
  23 Eylül 2004 tarihinde Fransız savcı, mahkeme kararının gereğini yerine
  getirmek için kendisine eşlik eden dört polisle birlikte Charlotte’un okuduğu
  anaokula baskın yapmıştır. Bunun üzerine, çocuğun büyükanne ve babası
  derhal anaokuluna giderek, öğretmenlerinin ve civar köydeki çiftçilerin de
  yardımıyla polise direnerek, polis müdahalesine direnip, set oluşturmuşlardır.
  Bunun neticesinde çocuk teslim alınamadığı gibi, olay kamuoyuna intikal
  ettiğinden daha da hassas bir hal almıştır. Olaylar sonrasında 4 Aralık 2004
  tarihinde, Charlotte babasına iade edilmek üzere ABD’ye gönderilmiştir.
  AİHM, polis müdahalesinin bu gibi durumlarda en uygun yol olmadığını
  ve hatta bu türden fiillerin çocuklar üzerinde travmatik etki yaratacağına
  vurgu yaparak, çocuğun teslim alınması için anaokuluna gidildiği vakit
  savcının da orada bulunduğunu ve kurum çalışanları ile yerel halkın bu
  teslim alma sürecine direniş göstermesini de dikkate alarak AİHS’in 8.
  maddesinin ihlal edilmediğine hükmetmiştir.
  14 Maumousseau and Washington v. Fransa Başvuru No: 39388/05 3. Daire Kararı 6.12.2007;
  Paul BEAUMONT, The Jurisprudence of The European Court of Human Rights and The
  European Court of Justice on The Hague Convention on International Child Abduction,
  Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol 335, 2009, s. 61 vd.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 187
  Ayrıca somut uyuşmazlık bakımından, çocuğun annesinin adil yargılanma
  hakkının ihlal edildiği iddiası da asılsız bulunmuştur. Zira annenin ABD
  mahkemelerine başvuru yapma imkânı varken bunu hiç kullanmayarak,
  ABD’ye girişinin yasak olduğu iddiasında bulunmasına hukuki değer atfedilmemiştir.
 56. Rouiller v. İsviçre Davası
  Rouiller v. İsviçre uyuşmazlığında15, boşanan eşlerden anneye Fransa’da
  ikamet hakkı tanınmıştır. Bir süre sonra anne, hukuka aykırı olarak her iki
  çocuğunu yanına alarak Fransa’dan İsviçre’ye gitmiştir. Bunun üzerine
  İsviçre mahkemesi, çocukların Fransa’ya iadesine hükmetmiştir. Bayan
  Rouiller, AİHM’e başvurarak, İsviçre mahkemesinin verdiği iade kararının
  Sözleşmenin 8. maddesini ihlal ettiğini iddia etmiştir. AİHM, somut uyuşmazlıkta 8. maddenin ihlal edilmediğine hükmetmiştir. Zira AİHM’e göre,
  İsviçre mahkemelerince verilen, çocukların İsviçre’ye götürülmelerinin
  hukuka aykırı olduğu kararı yerinde bir karardır çünkü Lahey sözleşmesi
  çocuklara mutad meskenlerini belirleme yetkisi vermemektedir. Keza çocuğun İsviçre’de kalmak istemesi de Lahey Sözleşmesinin 13. maddesinin
  kapsamına giren istisnalardan biri değildir. Kaldı ki; bu türden istisnaların
  oldukça dar yorumlanması gerektiğine de mahkeme kararında özelikle
  vurgu yapılmıştır.
 57. Phostira Efthymiou ve Riberio Fernandes v. Portekiz Davası
  Phostira Efthymiou ve Riberio Fernandes v. Portekiz uyuşmazlığında16 kız çocuğunun mutad meskeni, babasıyla birlikte yaşadığı Güney
  Kıbrıs’tır. Çocuk, hukuka aykırı olarak Güney Kıbrıs’tan alınıp Portekiz’e
  götürülmüştür. Portekiz mahkemesi, çocuğun yerinin hukuka aykırı olarak
  değiştirildiğini tespit ederek, Güney Kıbrıs’a iadesine karar vermiştir. Ancak Portekiz mahkemesi bu kararı verirken, Güney Kıbrıs makamlarından
  çocuğun içinde bulunduğu yaşam koşullarıyla ilgili olarak hiçbir bilgi talebinde bulunmamıştır. Keza çocuğun annesinden ayrılacak olmasının çocuk
  15 Rouiller c. Suisse Başvuru No: 3592/08 2. Daire Nihai Kararı 22 Ekim 2014 (http://
  hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145714#{“itemid”:[“001-145714”]}).
  16 Phostira Efthymiou and Ribeiro Fernandes v. Portugal Başvuru No: 66775/11 Büyük
  Daire Kararı 5 Şubat 2015.
  188 Giray
  üzerinde ciddi bir psikolojik risk taşıyıp taşımadığı hususunu da yargılama
  sırasında incelememiştir.
  AİHM bu kararında, usul kurallarının Lahey Sözleşmesine etkisi açısından
  değerlendirmede bulunmuştur. AİHM, çocuğun gönderileceği ülkedeki fiziksel koşullar hakkında yerel mahkemenin hiçbir bilgi edinmeksizin, iadesine
  karar vermiş olmasını AİHS’in 8. maddesinin ihlali olduğuna hükmetmiştir.
  AİHM, Güney Kıbrıs ve Portekiz’in Avrupa Birliği üyesi ülkeleri olmaları
  sebebiyle, Portekiz’in Tüzüğe aykırı hareket ettiğini tespit etmiştir.
 58. Ferrari v. Romanya Davası
  Ferrari v. Romanya davasında17 başvuru yapan Adrian Rodolfo Ferrari,
  Arjantin vatandaşı olup Buenos Aires’de yaşamaktadır. AİHM’e konu olan
  bu dava, Lahey Sözleşmesine ilişkin uyuşmazlığın Romanya mahkemesine
  taşınmasından önceki süreçte idari makamların çok uzun süre ihtilafı sürüncemede bırakmasından kaynaklanmıştır.
  Ferrari ailesinin ikametgâhı Arjantin’dir. Ne var ki, Ferrari askeri pilot olduğu için yedi ay süreyle görevi gereği Güney Kıbrıs’ta yaşamaya başlamıştır.
  Eşi ve çocuğu 2006 yılında Güney Kıbrıs’a gelmiş ve orada yaşamışlardır.
  Ancak çift, Ferrari’nin iş sözleşmesinin sona erdiği Ekim 2007 tarihinden
  sonra Arjantin’e dönme kararı almıştır. Kasım 2007 tarihinde bayan Ferrari
  ise Arjantin’e dönmeme kararı almıştır. Romanya mahkemesinde boşanma
  davası açmıştır. Ancak mahkeme boşanma davası sürecinde velayete ilişkin
  bir karar vermemiştir. Bu süreç zarfında, bay Ferrari çocuğun Romanya’dan
  iadesi için Lahey Sözleşmesi hükümlerine istinaden talepte bulunmuştur. Ne
  var ki; Romanya mahkemelerinde iade davası açılmadan önce Mart 2008
  ile Mayıs 2009 tarihi arasında uzun bir zaman geçmiştir. Mayıs 2009’da
  açılan dava neticesinde Romanya mahkemesi, çocuğun yerinin hukuka aykırı
  olarak değiştirilmediğini zira bay Ferrari’nin iş sözleşmesinin bitiminde
  Güney Kıbrıs’tan ayrılacakları konusunda önceden eşler arasında karşılıklı
  mutabakatın bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca babanın işi sebebiyle düzenli
  17 Ferrari v. Romania Başvuru No. 1714/10 3. Daire Nihai Kararı 28 Temmuz 2015
  (http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-154147&filename=001-154147.pdf).
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 189
  olarak ikamet ülkesinde bulunmadığına atıf yapılarak Eylül 2011 tarihinde
  Romanya mahkemesi, çocuğun velayetini anneye bırakmış; babaya da kişisel
  ilişki kurma hakkı tanımıştır. Ancak bay Ferrari, 2009’dan beri çocuklarını
  sadece üç kez görebilmiştir.
  AİHM, Romanya mahkemesinde dava açılmasından önce 13 ay gibi uzun
  bir idari sürecin geçirilmesini ve de babanın kişisel ilişki kurma hakkını
  etkin şekilde kullanmasına imkân tanınmamasını AİHS’in 8. maddesinin
  ihlali olarak değerlendirmiştir.

III. Uluslararası Çocuk Kaçırmaya İlişkin
Türkiye Aleyhine AİHM’de Görülen Davalar
A. Türkiye Aleyhine AİHM’de Açılan Davalarda Dayanılan
AİHS Maddeleri
Uluslararası çocuk kaçırma konusunda Türkiye aleyhine bugüne kadar
AİHM’de altı dava açılmıştır. Başvuranlar, AİHS’in 8. maddesi ile güvence
altına alınan aile hayatının korunmasına ilişkin hükme dayanmışlardır. Ayrıca
Türkiye aleyhine AİHM’e yapılan başvuruların bir kısmında, AİHM’in adil
yargılanma hakkına ilişkin 6. maddesine isnat edilmiş ve Türkiye’deki iade
davalarının uzun sürdüğü iddia edilmiştir.
Uluslararası çocuk kaçırmaya ilişkin AİHM’de Türkiye aleyhine açılan
davalar şunlardır:

 1. Hansen v. Türkiye Kararı (23.09.2003)
 2. Eskinazi ve Chelouche v. Türkiye Kararı (6.12.2005)
 3. Ancel v. Türkiye (17.02.2009)
 4. Övüş v. Türkiye (13.10.2009)
 5. İlker Ensar Uyanık v. Türkiye Davası (3.05.2012)
 6. Özmen v. Türkiye Kararı (4.12.2012)
  190 Giray
  B. Uluslararası Çocuk Kaçırmaya İlişkin Türkiye Aleyhine
  AİHM’de Görülen Davalarda Verilen Kararlar
 7. Hansen v. Türkiye Kararı
  Hansen v. Türkiye davasına18 ilişkin başvuru yapılırken Türkiye henüz
  Lahey Sözleşmesine taraf değildi. Karara konu olan olayda İzlanda’da yaşayan Bayan Hansen, 1981 yılında doğan V.A. ile 1982 yılında doğan A.A.
  isimli iki kızın annesidir. Çocukların doğumları sırasında Hansen, Türk
  vatandaşı Halil ile İzlanda Reykjavik’te yaşamaktaydı. Çocuklar evlilik dışı
  doğmuşlardır. Çift sonradan İzlanda’da evlenmiş ve bu evliliğe istinaden
  Halil, İzlanda vatandaşlığını kazanmıştır.
  Haziran 1990’da Halil, iki kızını yanına alarak tatil için Türkiye’ye
  gelmiştir. Hansen, iki kızının babalarıyla birlikte Türkiye’ye gitmesine
  rıza göstermiştir. Tatil sonrası Halil, Hansen’i telefonla arayarak, kızları ile
  birlikte İzlanda’ya dönmeyeceğini bildirmiştir. Bu aşamadan sonra Halil,
  Hansen ile iletişim kurmayı reddetmiştir. Takip eden aylarda başvuruda
  bulunan Hansen çocuklara veya onların Türkiye’deki durumlarına ilişkin
  hiçbir bilgi alamamıştır.
  Bunun üzerine, Hansen, İzlanda mahkemelerinde boşanma davası açarak
  iki kızının velayetinin kendisine verilmesi için başvuruda bulunmuştur. 11
  Ocak 1991 tarihinde çocukların velayetinin geçici olarak Hansen’e verilmesine karar verilmiştir. Buna karşılık, Halil de, boşanmak ve çocuklarının
  velayetinin kendisine verilmesi için Türk mahkemesinde dava açmıştır. 12
  Kasım 1992’de Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi Halil’in boşanmalarına
  ve çocukların velayetinin babaya verilmesine karar vermiştir. Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dava, 1982-2007 yılları arasında yürürlükte
  kalan 2675 sayılı MÖHUK döneminde görülmüştür. Davada, 2675 sayılı
  MÖHUK uyarınca davaya uygulanacak hukukun, Türk hukuku olduğu
  tespit edilmiştir.
  18 Sophia Guðrún Hansen v. Turkey Başvuru No: 36141/97 4. Dairenin 23.12.2003 tarihli
  kararı. (http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-61294&filename=001-61294.pdf&TID=ihgdqbxnfi).
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 191
  İlk derece mahkemesi, çocukların kendilerine iyi bir eğitim veren babalarıyla kalma yönündeki ifadelerini dikkate alarak velayeti babaya vermiş,
  anneye de kişisel ilişki kurma hakkı tanımıştır.
  Daha sonra Hansen Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını
  temyiz etmiştir. 23 Şubat 1993’te Yargıtay, evliliğin bir sonucu olarak
  Hansen’in Türk vatandaşlığını alıp almadığının ve Halil’in İzlanda vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının ilk derece mahkemesinin kararında
  netleştirilmemiş olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştur.
  7 Ekim 1993 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma
  kararına uymayarak kararında direnmiştir. Mahkemeye göre, çiftin vatandaşlığının görülen dava ile ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca dava sırasında
  çiftin İzlanda kanunlarına göre evlendikleri ortaya çıkmıştır, bu nedenle
  mahkeme, evliliğin Türk makamlarınca onaylanıp onaylanmadığının tespitini gereksiz bulmuştur.
  30 Mart 1994 tarihinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 7 Ekim 1993
  tarihli mahkemenin direnme kararını bozmuştur. HGK, çiftin vatandaşlığı
  ile evliliklerinin Türkiye’de tanınıp tanınmadığı meselesinin davanın esasını
  oluşturduğunu belirtmiştir. Yargıtay HGK’ya göre, Bakırköy Asliye Hukuk
  Mahkemesi’nin görevi bunları tespit etmek ve böylece 2675 sayılı Kanun
  hükümleri ışığında uygulanacak hukuka karar vermektir.
  20 Nisan 1995 tarihli kararında Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi,
  evliliğe bağlı olarak başvuranın Türk vatandaşlığını kazanmadığını
  ancak Halil’in Türk ve İzlanda vatandaşı olduğunu teyit eden Dışişleri
  Bakanlığı yazışmasını dikkate alarak boşanma talebini reddetmiştir.
  Buna istinaden velayet ihtilafına ilişkin karar vermeye yetkisi olmadığına hükmetmiştir.
  28 Kasım 1995 tarihinde Yargıtay, çocukların velayetini hangi ebeveynin
  alacağına 2675 sayılı Kanun hükümleri ile Medeni Kanunun 312. maddesi
  kapsamında karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Dosya bir kez daha Bakırköy Asliye Hukuk
  Mahkemesi’ne iade edilmiştir.
  13 Haziran 1996 tarihinde, mahkeme, çocukların beyanlarını dikkate
  alarak, velayetlerini babaya vermiş, Hansen’e şahsi ilişki hakkı tanımıştır.
  192 Giray
  18 Kasım 1996’da Yargıtay bu kararı onamıştır. Yargıtay, 31 Mart 1997
  tarihinde Hansen tarafından yapılan karar düzeltme talebini reddetmiştir.
  Bayan Hansen, çocuklarıyla kişisel ilişki kurma hakkının ihlal edildiği
  gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştur. Haziran 1999’da V.A, Ekim 2000’de
  A.A. 18 yaşına girmekle çocuklar Türk hukukuna göre reşit kabul edildiğinden şahsi ilişki hakkı uygulanamaz hale gelmiştir.
  AİHM’e başvura yapan Hansen, 1992-1998 yılları arasında çocuklarını
  görmek için yapmış olduğu birçok teşebbüse rağmen Türk makamlarının,
  şahsi ilişki kurma hakkını etkin şekilde sağlayamadıkları gerekçesiyle
  şikâyette bulunmuştur. Kızlarını görmek amacıyla 6 yıl içinde 100 den fazla
  kere İzlanda’dan Türkiye’ye gelmek zorunda kalmıştır. Fakat eski kocasının, şahsi ilişki kurma randevularına ısrarla uymayı reddetmesi nedeniyle
  çocuklarıyla görüşme çabaları başarısız kalmıştır. AİHM kararında, Türk
  makamlarının, çocukların yerini tespit etmek için gerekli ve etkin adımları
  atmayı başaramadığını belirtmiştir. Bayan Hansen, eski kocası aleyhine
  mahkeme kararlarına uymaması nedeniyle 18 kez cezai süreç yürütüldüğünü
  belirtmiştir. Fakat eski kocası her zaman bir şekilde serbest kalmış ve daha
  ağır cezalardan kurtularak sadece para cezası ödemeye mahkum edilmiştir.
  AİHM yaptığı değerlendirmesinde; ulusal makamların işbirliğini kolaylaştırmak için ellerinden gelenin azamisini yapma yükümlülüğünde
  olduğunu, tüm ilgililerin hakları, özgürlükleri ve çıkarlarını özellikle de
  çocuğun yüksek yararı ile Sözleşme’nin 8. maddesi bağlamındaki haklarını
  gözetmesi gerektiğini belirtmiştir. AİHM’e göre olayın özel şartları içinde
  kendilerinden makul ölçüde beklenebilecek, icrayı kolaylaştıracak gerekli
  adımların ulusal makamlarca atılıp atılmadığının araştırılması ve de ilgili
  kişilerin şahsi çıkarlarıyla hukukun üstünlüğünün sağlanmasındaki genel
  çıkar arasında ulusal makamlarca adil bir dengenin sağlanıp sağlanamadığının irdelenmesi gereklidir. AİHM, Türk devletinin, çocuklarla şahsi ilişki
  kurma hakkının tesisi için kendilerinden makul ölçüde beklenebilecek her
  şeyi yaptığına dair savunmasına itibar etmemiştir. AİHM, başvuranın önceki
  eşine verilen para cezalarını yetersiz ve etkisiz bulmuştur. AİHM’e göre,
  Türk makamları, başvuranın çocuklarıyla şahsi ilişki tesisinin sağlanmasında
  yeterli ve etkin çaba göstermemiş ve böylelikle 8. maddede korunan aile
  hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 193
 8. Eskinazi ve Chelouche v. Türkiye Kararı
  Eskinazi ve Chelouche v. Türkiye davasına19 konu olan olayda Fransız
  ve Türk vatandaşı Bayan Eskinazi, Fransız ve İsrail vatandaşı Jacques Chelouche ile evlenmiş ve bu evliliklerinden Fransız, Türk ve İsviçre vatandaşı
  Caroline Ruth doğmuştur. Nisan 2004 tarihinde, Bayan Eskinazi ve kızı
  Türkiye’ye on günlük tatil için gelmiştir. Ancak sürenin sonunda Eskinazi
  eşinin aleyhine boşanma davası açarak, Türkiye’de kızıyla yaşamaya başlamıştır. Kocası da, eşi aleyhine din kurallarını esas alan Telaviv aile mahkemesinde boşanma ve velayet davası açmış; dava sonunda kızının velayetine
  hak kazanmıştır. 17 Mayıs 2004 tarihinde İsrail mahkemesi çocuğun 7 gün
  içinde İsrail’e getirilmesine karar vermiştir. Haziran 2004 tarihinde İsrail
  merkezi makamları çocuğun iadesi için gerekli idari işlemlere başlamıştır.
  Çocuğun iadesine ilişkin Türkiye’de görülen davada, mahkeme 25 Ekim
  2004 tarihinde çocuğun İsrail’e iadesine hükmetmiştir. Karar temyiz edilmiş
  ancak Yargıtay 29 Mart 2005 tarihinde iade kararını onamıştır.
  Bunun üzerine Eskinazi, çocuğun İsrail’e iade edilmekle AİHS’in 8.
  maddesinin ihlal edileceğine zira çocuğun iade edilecek olduğu İsrail’de
  konuşulan İbranice dilini bilmediğini, bunun çocuğun üstün menfaatine
  aykırı olduğunu iddia etmiştir.
  AİHM, somut olayda, Lahey Sözleşmesinin 13, ve 20. maddesinin kapsamına giren bir iadenin reddi sebebinin bulunmadığına dikkat çekerek,
  çocuğun İsrail’e iadesinin AİHS’in 6. ve 8. maddesini ihlal etmediğine
  hükmetmiştir.
 9. Ancel v. Türkiye Kararı
  Ancel v. Türkiye uyuşmazlığının20 konusu, Fransız vatandaşı anne ile
  Türk vatandaşı babanın evlilik dışı ilişkisinden Fransa’da doğan Ancel’in
  hukuka aykırı olarak yerinin değiştirilmesi hakkındadır.
  1997 yılında Fransız vatandaşı anne, Türk mahkemelerinde dava açmış
  ve 1 Ekim 1998 tarihinde Türk mahkemesi velayeti anneye bırakmıştır.
  Anne, kararın gereğinin yerine getirilmesi için talepte bulunmuş ancak
  19 Eskinazi and Chelouche v. Turkey Başvuru No: 14600/05 2 Daire Kararı 6.12.2005. 20 Ancel v. Turkey Başvuru No: 28514/04 17.02.2009.
  194 Giray
  yargılama sürecinin uzamasından istifade ederek Türk vatandaşı baba, kız
  çocuğunu kaçırmıştır. Fransız vatandaşı anne bunun üzerine, icra kararının
  gereğinin üç yıl bir ay süresince yerine getirilmediği gerekçesiyle AİHS’in
 10. maddesinin ihlal edildiğine dayanarak Türkiye aleyhine dava açmıştır.
  Ancak annenin bu süreç zarfında 2004 yılında çocuğun babasıyla idari ve
  adli makamlara haber vermeksizin gizlice görüştüğünün tespiti karşısında
  AİHM, somut olay bakımından AİHS’in 6. maddesi ile 8. maddesinin ihlal
  edilmediğine hükmetmiştir.
 11. Övüş v. Türkiye Kararı
  Övüş v. Türkiye davasında21, başvuruda bulunan anne, çocuklarının
  babasıyla Türkiye’de evlenmiş, sonrasında Almanya’ya yerleşmiştir. Bu
  birliktelikten Almanya’da iki çocukları olmuştur. Başvuran, sonradan Alman
  mahkemelerinde boşanma davası açmıştır. Başvuran ve eski eşi, çocukların
  ikamet yerinin Almanya’da annelerinin yanında olması ve babaya ziyaret
  hakkı verilmesi konusunda anlaşmışlardır.
  Çocukların babasının talebi üzerine, Almanya’da verilen boşanma kararı
  Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29 Haziran 2001 tarihli kararıyla tanınıp tenfiz edilmiştir. Bu kararda, Alman kararına uygun olarak, çocukların
  velayeti anneye verilmiş ve çocukların ikamet yerinin annenin Almanya’daki
  adresi olacağı tespit edilmiştir. Taraflar temyize başvurmadığından bu karar
  kesinleşmiştir. Başvuran, bu karara dayanarak çocuklarıyla birlikte 2001
  yılı Temmuz ayında Türkiye’ye gelmiştir. Ancak başvuran, yine aynı Adana
  Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ve çocukların velayetini babaya bırakan ama kendisinin haberdar dahi olmadığı 5 Ekim 2000 tarihli bir
  boşanma kararına dayanılarak, çocuklarını yanına alamadan, Türkiye’yi terk
  etmek zorunda bırakılmıştır. Başvuran, Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
  görülen duruşmalara hiçbir zaman katılamamış ve bu karara ait tebligat
  kendisine yapılmamıştır.
  AİHM, Almanya’da yaşayan başvuru sahibinin, Türkiye’de yaşayan eşi
  tarafından Türkiye’de açılan boşanma davasından haberdar edilmemesinden
  ötürü AİHS’in 6. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.
  21 Övüş v. Turkey Başvuru No: 42981/04 13.10.2009.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 195
  Mevcut davada diğer bir önemli nokta ise, başvuranın çocuklarını ziyaret
  edebilmesi için bu makamların kendi yükümlülükleri çerçevesinde gerekli
  makul önlemleri alıp almadıklarının tespitine ilişkindir. Somut olayda başvuruda bulunan önce 19 Ocak 1999 tarihinde Alman mahkemeleri önünde
  boşanma davası açmıştır. Buna mukabil başvuranın eski eşi, eşi aleyhine
  boşanma davasını Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ancak 10 Mart
  2000 tarihinde, yani başvurandan on dört ay sonra açmıştır. İkinci olarak,
  ulusal hukukta Lahey Sözleşmesinin doğrudan uygulanabilirliği konusundan
  bağımsız olarak, Alman mahkemelerinin verdiği karar, 29 Haziran 2001
  tarihinde Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla tanınmıştır. Oysa
  Lahey Sözleşmesinin 14. maddesi gereğince yabancı boşanma ve ona bağlı
  velayet kararı doğrudan tanınabilirdi.
  Başvuran üç yıldır çocuklarını göremediği halde, boşanma kararı 7 Nisan
  2004 tarihinde Yargıtay tarafından onanmıştır.
  AİHM, ulusal makamların, en azından, başvuranın çocuklarıyla temas
  kurmasına imkân verecek şekilde ziyaret hakkına saygı gösterilmesi için
  yeterli ve gerekli çabayı göstermediği ve dolayısıyla başvuranın AİHS’nin
 12. maddesiyle güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiği
  kanaatine varmıştır.
  Kanaatimizce söz konusu uyuşmazlıkta Türk hukuku doğru uygulanmamıştır. Zira 5718 sayılı MÖHUK’un 59. madde hükmü dikkate alınmamıştır.
  Oysa yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi, yabancı mahkeme
  kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade etmektedir.
 13. İlker Ensar Uyanık v. Türkiye Kararı
  İlker Ensar Uyanık v. Türkiye davasına konu olan uyuşmazlıkta22, başvuran, ABD’de ikamet etmektedir. Başvuran sonradan evlenmiş ardından,
  eşiyle birlikte ABD’ye yerleşmiştir. Sonrasında müşterek kızları Yasemin
  Nur dünyaya gelmiştir. 29 Ağustos 2007 tarihinde, başvuran, eşi ve kızlarıyla
  birlikte tatil için Türkiye’ye gelmiştir. 2007 Eylül ayında, başvuranın eşi
  22 İlker Ensar Uyanık v. Turkey Başvuru No: 60328/09 2. Daire Nihai Kararı 3.08.2012
  (http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“dmdocnumber”:[“907412”],”itemid”:[“001-110705”]}).
  196 Giray
  başvuranı terk edip bir daha kızıyla ABD’ye geri dönmemiştir. 28 Kasım
  2007 tarihinde, başvuran, ABD Durham’a tek başına dönmüş, çocuğun
  velayeti için Durham Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmuş ve ABD
  Merkezi makamından kızının kendisine verilmesi için gerekli işlemleri
  başlatması için talepte bulunmuştur.
  8 Mayıs 2008 tarihinde, Durham Hukuk Mahkemesi başvuran lehine
  geçici velayet kararı vermiştir.
  Başvuran, 23 Haziran 2008 tarihinde, İzmir Aile Mahkemesi’ne sunduğu
  dilekçeyle çocuğun velayeti hakkında ABD mahkemelerinin geçici tedbir
  kararı verdiğini, ancak karısının bu karara uymadığını, ayrıca karısının idari
  bir engel olmaksızın ABD’ye geri dönme imkânı varken geri dönmediğini
  bildirmiştir. Başvuran, ayrıca velayet hususundaki uyuşmazlığını çözmeye
  ABD mahkemelerinin yetkili olduğunu çünkü ikametgâhlarının bu mahkemelerin idari sınırları içerisinde bulunduğunu ve bu durumun karısı tarafından
  kabul edildiğini vurgulamıştır.
  24 Haziran 2008 tarihli duruşmada Cumhuriyet Savcısı, 25 aylık çocukla alakalı uzman psikolog raporuna ihtiyaç bulunmadığını belirtmiştir.
  Savcı, ayrıca çocuğun iade edilmesinin gerektiğini zira çocuğun Türkiye’de
  bulunmasının Lahey Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ileri sürmüştür. İzmir
  Aile Mahkemesi ise çocuğun iade talebini reddetmiştir.
  Türkiye, AİHM yargılamasındaki savunmasında, olayların yaşandığı
  dönemde başvuranın kızının, yirmi beş aylık olduğundan babasının ihtimam
  ve şefkatinden ziyade annesinin şefkat ve ihtimamına muhtaç olduğunu iddia
  etmiştir. Türk makamları, çocuğun yüksek menfaati ile ihtiyaçları dikkate
  alınarak ulusal mahkemelerce başvuranın talebinin reddedildiğini belirtmiştir.
  Başvuran ise, çocuğunu görmek istediği zaman Türkiye’ye gitmesinin
  zorunlu olduğunu, ziyaret takviminin ise kısıtlı olduğunu ayrıca belirtilen
  tarihler dışında da ancak annesinin istediği takdirde çocuğunu ziyarette
  bulunabildiğini ifade etmiştir.
  AİHM, çocuğun iade edilmemesinin babasıyla kişisel ilişki kurmasına
  engel teşkil etmeyeceği iddiasıyla ilgili olarak; İzmir Aile Mahkemesi’nin
  Yasemin Nur’un Türkiye’de kalması halinde babasıyla olan ilişkisinin fiilen
  anlamsız hale geleceği gerçeğini yeterince göz önünde bulundurmadığını
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 197
  ifade ederek, çocuğun menfaatinin takdirinde yaş küçüklüğünün bir kriter
  olarak kabul edilmesinde herhangi bir şüphe olmamakla birlikte, Lahey
  Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde bu kriterin iade talebinin reddini haklı
  kılmaya yetecek tek neden olmadığını belirtmiştir.
  AİHM, somut olayın koşullarında ulusal yargı organlarının ihtilafa konu
  aile ilişkileri hakkında derinlemesine bir inceleme yapmamış olduğu gerekçesiyle AİHS’in 8. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.
 14. Özmen v. Türkiye Kararı
  Özmen v. Türkiye davasına23 konu olan uyuşmazlıkta Başvuran,
  Avustralya’da yaşadığı sırada, 2 Aralık 2000 tarihinde Ferihan Tanrıkut ile
  evlenmiştir. 3 Ağustos 2001 tarihinde de müşterek kızları Rüzgar dünyaya
  gelmiştir.
  Başvuranın, 2 Haziran 2005 tarihinde, karısı aleyhine açtığı boşanma
  davası Avustralya Melbourne Aile Mahkemesi’nde derdest iken, davaya
  bakan hâkim, başvuranın itirazına rağmen 10.000 dolar kefalet karşılığında
  eşinin 28 Ağustos 2005 tarihine kadar Avustralya’ya dönmesi şartıyla kızıyla
  birlikte Türkiye’ye seyahat etmesine izin vermiştir.
  Ne var ki, anne ve çocuk Türkiye’den Avustralya’ya hiç geri dönmemiştir. Melbourne Aile Mahkemesi 17 Temmuz 2005 tarihinde kesinleşen
  16 Haziran 2005 tarihli kararla tarafların boşanmalarına karar vermiştir.
  Başvuran 26 Eylül 2005 tarihinde kızının velayetini almak için Avustralya
  mahkemelerine başvuruda bulunmuştur. Melbourne Aile Mahkemesi, anne
  ile çocuğun Türkiye’den geri dönmediklerini tespit etmiş ve 6 Ekim 2005
  tarihinde velayetin geçici olarak tek başına başvurana verilmesine, anne ve
  çocuk arasında her tür ilişkinin geçici olarak askıya alınmasına ve çocuğun
  annesi tarafından Avustralya’ya iade edilmesine karar vermiştir.
  Başvuruda bulunan baba, çocuğun Avustralya’ya iadesine dair 31
  Ağustos 2005 tarihinde yapmış olduğu talebin incelenmesini hızlandırmak için Adalet Bakanlığı’ndan gerekli tüm tedbirlerin alınmasını
  talep etmiştir.
  23 Özmen v. Turkey Başvuru No: 4545/05 2. Daire Kararı 4.12.2012.
  198 Giray
  Başvuran, Melbourne Aile Mahkemesince verilen boşanma kararının
  Türkiye’de tanınması ve de çocuğun Avustralya’ya iadesi amacıyla 27 Mart
  2007 tarihinde Ankara Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur.
  Ankara Aile Mahkemesi 29 Aralık 2005 tarihinde çocuğun velayeti ile
  bakımının anneye verilmesine ve babanın kızıyla birlikte yurt dışına çıkış
  yasağına ilişkin geçici tedbir kararı vermiştir.
  Ankara Aile Mahkemesi, çocuğun Avustralya’ya iadesi talebi Lahey
  Sözleşmesi’ne dayanıyor olsa bile, çocuğun iadesinin, çocuk için fiziksel ya
  da ruhsal bir tehlike oluşturması ya da onu telafisi zor bir duruma sokacak
  olması gibi ciddi bir riskin var olduğunu gerekçe göstererek 24 Mayıs 2006
  tarihinde iade talebini reddetmiştir.
  Yargıtay, 23 Kasım 2006 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını
  bozarak çocuğun Avustralya’daki mutad meskenine gönderilmesine karar
  vermiştir. Bu karar 10 Eylül 2007 tarihinde Yargıtay tarafından onanmıştır.
  Bunun üzerine, çocuğun iadesi kararının icra süreci başlamıştır. Bu
  kapsamda, 26 Şubat 2008 tarihinde, polisler, çocuğun annesi tarafından
  alıkonulmadan önce okul öncesi sınıfta okuduğunu, bunun dışında başkaca
  herhangi bir okulda kaydının görünmediğini, çocuğun ve annesinin beyan
  ettikleri adreste bulunmadıklarını belirten bir tutanak hazırlamışlardır.
  Eskişehir Mahkemesi 8 Mayıs 2008 tarihinde, İcra ve İflas Kanununun
 15. maddesi gereğince, kararın gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle
  Bayan Tanrıkut’u 6 ay hapis cezasına mahkûm etmiştir.
  Somut olayda AİHM, başvuranın, kızının Avustralya’ya geri gönderilmesi
  amacıyla adli ve idari girişimlerde bulunduğunu, iade talebini haklı bulan
  ulusal mahkemelerin kararının ise icra edilmediğinden, uzun yıllar boyunca
  kızını göremediğini belirtmiştir.
  AİHM özellikle, Sözleşme’nin 8. maddesinin, bir ebeveynin -mevcut
  olayda babanın- çocuğu ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak önlemlerin alınmasına ilişkin hakları ile ulusal makamların bu tedbirleri alma
  yükümlülüğünü kapsadığını ifade etmiştir.
  AİHM ayrıca, Ankara Aile Mahkemesi’nce çocuğun Avustralya’ya iadesi
  talebini kesin sonuca bağlayan kararının kabul edilmesinden önce, iki yıldan
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 199
  uzunca bir sürenin geçmiş olduğunu saptamıştır. Esasen, dosyada yer alan
  belgelerden başvuranın, Lahey Sözleşmesi uyarınca 2005 yılının Ağustos
  ayında kızının iadesi talebiyle dava açtığı sonucuna varmıştır. Aile Mahkemesi
  yaklaşık 9 ay sonra, 24 Mayıs 2006 tarihinde kararını vermiştir. Bu karar, altı
  ay sonra, Yargıtay tarafından 23 Kasım 2006 tarihinde bozulmuştur. Beş ayı
  aşkın bir süre sonunda 7 Mayıs 2007 tarihinde ise yeni bir karar alınmıştır.
  Bununla birlikte, temyiz yollarının tüketilmesinden sonra bu kararın kesinlik
  kazanması için ise, 10 Aralık 2007 tarihi beklenmek gerekmiştir.
  Halbuki somut olayda AİHM, Avustralya’da çocuğun iadesine ilişkin
  karardan yalnızca birkaç ay sonra 18 Şubat 2008 tarihinde Ankara Aile
  Mahkemesi’nin çocuğun velayetini anneye vermiş olduğunu tespit etmiştir.
  AİHM, başvuranın iade kararını elde etmeden önce iki yıldan fazla bir
  süre beklediğini göz önünde tutarak, çocuğun iadesine ilişkin kararın icra
  edilmemesinin başvuranın eski eşinin tutumundan kaynaklandığı kabul edilecek olsa bile; bu tutumun iade kararının mevcudiyetine rağmen çocuğun
  velayetine ilişkin kararla hafifletildiği kanaatine varmıştır.
  AİHM, aile yaşamına saygı hakkının etkin bir şekilde korunmadığı sonucuna vararak, AİHS’in 8. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
  Sonuç
  AİHM’in, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçheleri Hakkında
  Lahey Sözleşmesi bakımından en çok dikkate aldığı ve önem verdiği husus,
  idari ve adli makamların hızlı hareket edip etmedikleri ve yeri değiştirilen
  çocuğun bir an önce iadesinin sağlanıp sağlanmadığıdır. AİHM bu duruma
  aykırılığı, aile hayatına saygıyı güvence altına alan AİHS’in 8. maddesinin
  ihlali olarak değerlendirmektedir.
  AİHM, Lahey sözleşmesinin özellikle insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası hukukun öngördüğü prensipler doğrultusunda uygulanması
  gerektiğini de ifade etmektedir. Bu prensiplerin başında, çocuğun görüşünün ve ifadesinin alınması gelmektedir. Her ne kadar Lahey Sözleşmesinin
 16. maddesi gereğince çocuğun beyanının alınması gerekiyor ise de, bu
  düzenleme olmasaydı dahi; Çocuk Hakları Sözleşmesi gereğince çocuğun
  beyanına başvurulması gerekirdi.
  200 Giray
  AİHM’in, verdiği kararlardan çıkardığımız sonuca göre, evlilik dışı
  bir çocuğun biyolojik babası da, çocuğu üzerinde koruma hakkına sahip
  olabilmektedir. AİHM kararları uyarınca, çocuğun yaşının küçük olması
  iade talebinin reddi için yegane bir gerekçe olamaz. Ayrıca AİHM, çocukların iadesi davalarında usule ilişkin hususlara da dikkat etmektedir.
  Bu bağlamda AİHM, psikolog raporlarına önem atfedilmesi gerektiğine
  hükmetmiştir. Keza AİHM kararlarında “ciddi risk” iddiasına ilişkin usulü
  incelemenin ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin tespitler de yapılmıştır.
  Buna göre; mahkemeler “ciddi risk” iddiasını değerlendirirlerken iki usulü
  yükümlülüğe uymak zorundadır. Bunlardan birincisi, iade halinde çocuğun
  “ciddi bir riskle” karşı karşıya geleceğine ilişkin iddiaların mahkemelerce
  detaylı olarak incelenmesi ve bu incelemenin gerekçeli karara yansıtılması
  zorunluluğudur. Mahkemelerin ikinci yükümlülüğü ise, bilinen bir riskin
  ortaya çıkması halinde; çocuğun mutad meskeninin bulunduğu devlette
  somut koruma tedbirleri yoluyla gerekli tedbirlerin alınıp alınmayacağının
  incelenmesi ve buna ikna olunmasının gerekliliğidir.
  Aile İçi Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilaflarına İlişkin AİHM Kararları 201
  Kaynakça
  BEAUMONT, Paul/JOHNSTON, Emma; Can Exequator Be Abolished in
  Brussels I Whilst Retaining A Public Policy Defence, Journal of Private
  International Law, Vol. 6, Number 2, August 2010.
  BEAUMONT, Paul; The Jurisprudence of The European Court of Human
  Rights and The European Court of Justice on The Hague Convention on
  International Child Abduction, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol 335, 2009.
  HANS, Houtte; From A National To A European Public Policy, Law and
  Justice in a Multistate World, Essays in Honor of Arthur T. von Mehren,
  Edt: Nafziger James/Symeonides Symeon, New York, 2002.
  MEIDANIS, Haris; Public Policy and Ordre Public in The Private International Law of the EC/EU: Traditional Positions of The Member
  States and Modern Trends, European Law Review, February 2005.
  PINEAU RODRIGUEZ, Elena; European Union International Ordre
  Public, Spanish Yearbook of International Law, Vol. 43, 1993-1994.
  SILBERMAN, Linda; The Hague Convention on Child Abduction and
  Unilateral Relocations by Custodial Parents: A Perspective From The
  United States and Europe – Abbot, Oklahoma Law Review, Neulinger,
  Zarraga, Vol. 63, 2011.

Leave a Comment